Om Points of Departure - Northern Fibre 2010

TEXTIL HÄR OCH NU
11-26 SEPT 2010

Nätverket Fiber Art Sweden (FAS) inbjöds att åta sig värdskapet för Northern Fibre 2010, ett återkommande evenemang i de nordiska länderna sedan 1995 som bara en gång tidigare arrangerats i Sverige. FAS tog därmed över stafettpinnen i ett långsiktigt nordiskt nätverksarbete.

FAS är ett nätverk bestående av 41 väletablerade konstnärer som arbetar inom det textila fältet. FAS blev utsett att ansvara för Northern Fibre 2010 efter att ha varit representerade i en rad konstnärliga sammanhang och organiserat flera utställningar och seminarier. Under det inledande arbetet valdes titeln på 2010 års Northern Fibre till Points of Departure. FAS övergripande syfte är att visa upp spjutspetsen av den samtida konst som befinner sig inom ett textilt fält och skapa en plattform för samtal kring den. Projektet Points of Departure formulerades följaktligen med denna ambition, det fanns också en eftersträvan till en internationalisering och en spridning av konstnärliga impulser även utanför vårt land. Konstnärer från de nordiska grannländerna såväl som från övriga Europa och även USA inbjöds som utställare, föreläsare och workshop-ledare. Med titeln Points of Departure anspelades på en konst som tar avstamp i det textila men har en riktning mot ett utvidgat fält. Vår strävan var att skapa en rad av mötesplatser där konstnärer och den inbjudna allmänheten kan ta del av olika händelser och utbyta erfarenheter. I september månad 2010 skapades därför under ett gemensamt paraply, en serie utställningar, workshops, performance och fysiska gestaltningar i det offentliga rummet i Stockholm. Teman var bland annat ny teknik och textila traditioner, textil som relationell och aktivistisk verksamhet och textilens flykt från det privata till det offentliga.

Långsiktigt mål
Northern Fibre är en serie av utställningar och evenemang som har ägt rum i de nordiska länderna sedan 1995. Syftet är att med en nordisk tyngdpunkt sprida kunskap och konstnärliga impulser inom det textila fältet även vidare internationellt. FAS deltog därmed i ett långsiktigt Nordiskt nätverksarbete som är unikt i sitt slag och fyller ett viktigt behov bland konstnärer inom den textila intressesfären i Norden. På så sätt var vårt långsiktiga mål att vara med att skapa framtidens nordiska textila kulturarv. Att låta det gamla och nya mötas för att sprida kunskap men framförallt för ett långsiktigt verkande inom våra textila och konstnärliga traditioner.
 

Arbetsgruppen
Arbetsgruppen har bestått av FAS-medlemmarna; Inger Bergström, Petter Hellsing, Margareta Klingberg, Lotte Nilsson-Välimaa, Maria Sandstig och Katarina Wiklund. Redan initialt föddes tanken att istället för att skapa en kanske mer förväntad stor manifesterande utställning, låta arbetsgruppens deltagare utveckla och curera flera olika spår utifrån angelägenhetsgrad och intresse. Samtidigt skulle allt hållas samman i logistik, kommunikation och marknadsföring. Den gemensamma utgångspunkten var att sätta fokus på faktumet att de textila materialen och produktionssätten tillfört samtidskonsten betydande uttrycksmöjligheter. Points of Departure skulle bli en visuell och materiell plattform för en uppsättning angreppssätt och förhållningssätt.
 

Presentation av curatorer och projektledare:

Inger Bergström (SE)
Att använda textila teknikers laddningar och materialets inneboende referenser är genomgående i hennes arbete. Fokus ligger ofta på det tredimensionella och rumsliga där textil används som ett slags byggmaterial. Inger Bergström är utbildad på Konstfack där hon också nu är verksam som professor.

Petter Hellsing (SE)
Petter Hellsing skapar gärna en spänning mellan det trygga och det oroande. Hemmets textilier blir här genom förskjutningar och förflyttningar av motiv och former till en hemlighetsfull karta över minnen och sociala ritualer. I en rad utställningar och offentliga verk har Petter Hellsing också utforskat förhållandet mellan handens arbete och digital teknik, liksom det konstnärliga arbetets möjligheter att samla och föra vidare berättelser. Petter Hellsing är utbildad på Konstfack skulptur.
www.petterhellsing.se

Margareta Klingberg (SE)
Klingberg är bildkonstnär och abetar med textil, text och fotografi. Hon visar  utställningen On the Move på Norrbottens museum i Luleå 21 augusti-19 september. I ett längre konstptojekt har hon följt gästarbetande bärplockare och deras pendelrörelser mellan Norrlands inland och hemländerna Thailand, Polen, Litauen, Ukraina. Med foton, objekt och video skildras deras tillvaro. Klingberg deltar också i utställningen Kvinnor och Krig på Härnösands konsthall 11 september-10 oktober. Hon är medarbetare i konsttidingen på nätet Volym. www.volym.info.

Lotte Nilsson-Välimaa (SE)
Utbildad på Konstfack i Stockholm inom textil och skulptur. Att föra in något av det privata i det offentliga är en röd tråd i hennes verk. I hennes foto- och materialbaserade verk framstår människan upptagen i en aktivitet. Samverkan i olika konstellationer av konstnärer pågår parallellt med den egna verksamheten se www.darkpink.se/blomster och www.darkpink.se/bytablick

Maria Sandstig (SE)
Identitet och utanförskap är frågeställningar som återkommer i Maria Sandstigs arbete. Materialen varierar beroende på tema, rum och sammanhang. Hon ser stora kvaliteter i dialogen, som samtalen med en landskapsarkitekt rörande barn och ungdomars platser för lek i det offentliga rummet. Det resulterade i en lekskulptur för Vitabergsparken, Stockholm. Maria Sandstig är utbildad på Konsthögskolan i Umeå.

Katarina Wiklund (SE)
Har hittills intresserat sig för konstnärliga gestaltningar och processer i olika offentliga rum, inkl scen och film. I hennes arbeten kan man spåra ett intresse för mönster och arkitektur, ofta en lek med skalan och gärna projekt i samarbete med andra discipliner. Arbetar just nu med ett konstprojekt på Psykiatrins Hus i Uppsala samt kostym till Skånes Dansteater. www.wiklundwiklund.com

Projektledare: Karen Diamond (UK/SE)
Karen Diamond är frilansande curator och producent och har arbetat som projektledare för ett antal konstprojekt både i Sverige och utlandet. Tidigare har hon arbetat som curator på bl a Moderna Museet och Kulturhuset och som director på Galleri Lars Bohman och Galleri Brandstrom i Stockholm.

 

Följande delprojekt initierades och genomfördes:

Mönster
Mönstring av stadsrummet i omgivningen kring övriga Points of Departures-händelser, gestaltningar i Katarina Kyrka och på Tjärhovsplan, föreläsningar på Almgrens Sidenväveri.
curator: Katarina Wiklund
11 – 26 sept 2010

En yttre form för projektet Points of Departure gjordes på temat mönster. Detta mönster trycktes på planscher, tyg och tejp - en vägvisare för besökare till de olika utställningarna och händelserna och utgjorde samtidigt en mönstring av stadsrummet.

Föreläsningar av Jacob Dahlgren och Elisabeth Westerlund
Deltagande konstnärer: Petra Arnesson, Gunilla Heilborn, Mårten Nilsson, Gunnel Pettersson, Cilla Ramnek, wiklundwiklund.
 

10 Points of Departure
Studio 44
curatorer: Inger Bergström och Lotte Nilsson-Välimaa
11 – 26 sept 2010

De nio utställarna, alla relativt nyligen utexaminerade från konsthögskolor, berättade om skilda sätt att förhålla sig till materialets betydelse.

Deltagande konstnärer: Maria Quarfordt Brising, Helga Sif Gudmundsdottir (IS), Erik Hellsten, Karl David Larsson, Anna Linder, Ingela Nilsson, Lisa Petrelius, Disa Rytt, Kirsti Willemse (NO), Melina Ånstrand
 

Situated
Katarina kyrka, Tjärhovsplan, ID:I galleri, Mynttorget, Parken Tjärhovsgatan/Södermannagatan, gestaltning i buss som kördes mellan utställningsplatser.
11-26 sept 2010

Textila material och arbetsmetoder förknippas med intimitet och omsorg. I detta projekt mötte textil mer monumentala kontexter. Ett antal olika platser valdes ut som utgångspunkter för konstnärliga gestaltningar, detta resulterade i fysiska gestaltningar i staden eller arbeten av relationell och performativ karaktär.

Deltagande konstnärer: Emese Benczúr (HU), Britta Carlström & Monica Nilsson (SE), Leif Holmstrand (SE), Hugger-Mugger: Maria Hägglund, Elinor Ström, Catarina Williamson Källström (SE), Ilkka Isaksson & Ulrika Wedin (SE), Virpi Vesanen-Laukkanen (FI), Eivor Willbacka (SE).

Urban Weft
Almgrens Sidenväveri
18 sept -24 okt 2010

Jaquardväven har återkommit som textilteknik /textil teknik i konstnärliga sammanhang. I Sverige har den digitalt vävda bilden få utövare medan dess ställning förstärkts internationellt. I en utställning och ett seminarium introducerades konstnärer och en mötesplats skapades för detta intresseområde.

Deltagande konstnärer: Lia Cook US), Ismini Samanidou (GR/UK), Grethe Sørensen (DK), Anne Størseth (NO).

Öppen syjunta
HV:s galleri, Djurgården
curator: Margareta Klingberg
28 aug – 3 okt 2010

Den traditionella syjuntans sociala öppenhet återskapas i elektroniska nätverk där kommunikationen sker via fri programvara och öppen källkod. Utifrån dessa förutsättningar inbjöds tre konstnärer till öppen syjunta i HV Galleri. Handens arbete kombinerades med samtal kring nätverk och kommunikation. Under tre dagar hölls workshops och en utställning pågick i galleriets fönster under hela perioden.

Deltagande konstnärer: Ele Carpenter (UK), Kristina Lundström och Åsa Ståhl (SW).

 

Pils Design