Situated

Situated

Situated
11-26 September

 • Södermalm och Gamla stan:
 • Katarina Kyrka
 • Studio 44
 • ID:I galleri
 • Tjärhovsplan
 • Parken i korsningen Tjärhovsgatan/Södermannagatan
 • Mynttorget

Performance / Hugger-Mugger
11 september: A piece of elastic Studio 44, Tjärhovsgatan 44, kl. 18.30
12, 13 september: String-Game (International version) Parken i korsningen Tjärhovsgatan/ Södermannagatan, kl 12.00, 13.00, 14.00

Performance / Leif Holmstrand
17, 18, 19 september, Territorial Clothing Cage Intermission, ID:I galleri, Tjärhovsgatan 19
17 september, kl 19
18, 19 september. kl 14

ID:I galleri, öppettider fre 17-21, lör-sön 12-16
http://www.idigalleri.org

Artist talks / Emese Benczúr och Virpi Vesanen-Laukkanen
11 september, Studio 44, Tjärhovsgatan 44, kl 17. Språk: Engelska

Textila material och arbetsmetoder förknippas med intimitet och omsorg. I detta projekt möter textil mer monumentala kontexter. Ett antal olika platser har valts ut som utgångspunkter för konstnärliga gestaltningar, detta har resulterat i fysiska gestaltningar i staden eller arbeten av relationell och performativ karaktär.

Deltagande konstnärer: Emese Benczúr (HU), Britta Carlström & Monica Nilsson (SE), Leif Holmstrand (SE), Hugger-Mugger: Maria Hägglund, Elinor Ström, Catarina Williamson Källström (SE), Ilkka Isaksson & Ulrika Wedin (SE), Virpi Vesanen-Laukkanen (FI), Eivor Willbacka (SE).

Emese Benczúr, Find Your Place, Katarina Kyrka, Högbergsgatan 15
Verket Find Your Place är placerat utanför kyrkans entré. Precis som i tidigare verk av denna ungerska konstnär är det ord och nästan grundläggande meningar som möter oss. Hur vi, som betraktare, närmar oss verket blir även det klargörande för att avläsa ”meningen”. Att arbeta platsspecifikt utanför det traditionella utställningsrummet är något Emese Benczúr frekvent gör. Hon väljer ofta textila material som anspelar till kroppslig intimitet och tidskrävande metoder, broderiet har haft en framskjutande position. Emese Benczúr bor och arbetar i Budapest där hon också är utbildad på konstakademin. Hon har varit representerad med sina verk i den ungerska paviljongen på Venedigbiennalen (1999) och på Manifesta 2 i Luxemburg (1998). På Moderna museet i Stockholm (1999) har hon visat det platsspecifika verket Patterns needed for life och har även varit representerad med verket Try to see the world through på utställningen Material Matters på Norrköpings Konstmuseum (2002).    

Britta Carlström & Monica Nilsson, In Touch, Mynttorget
(obs: endast 11-19 september) Carlström och Nilsson använder sig här av det mest fundamentala av textilkonstens medel och verktyg; tråden. Upprinnelsen till verket In Touch är en önskan att genom en uppspänd tråd, eller lina, förbinda Stockholms slott med en av de kiosker som temporärt är placerade vid slottets närhet. Som ett enkelt men ändå subtilt sätt att förbinda två världar. Den omständliga process som föregicks för att få tillstånd att genomföra detta till synes oförargliga och försiktiga ingrepp, att spänna en tråd mellan två byggnader, blir även det en del av verket. Under en kort tid i september månad kommer In Touch att finnas där för den mycket uppmärksamme att upptäcka. I väntan på kungens beslut tar arbetet form.
Monica Nilsson erhöll The Nordic Textile Award 2000. I sin konst betonar hon materialets, tygets, egenskaper och utnyttjar dess uttryck i kraftfulla, skulpturala gestaltningar. Installationer såväl som offentliga utsmyckningar ingår i hennes repertoar. Nilsson bor och arbetar i Stockholm, utbildad på Konstfack.
Britta Carlström är utbildad på Konstfack i Stockholm, bor och verkar där. Hon använder sig av det redan brukade; textila avfallsmaterial och rester. I verket Den gamla trädgården styckar hon ett tidigare verk med exakta bandsågssnitt. Hon har  utfört ett flertal offentliga arbeten. I Svetsspets, en utsmyckning av Gamla Stans tunnelbanestation, har hon gestaltat stängslet mellan spåren med utgångspunkt i den glesa tuskaftsväven.

Leif Holmstrand ID:I galleri, Tjärhovsgatan 19
(obs: endast 17-19 september!). Performance/installationen Territorial Clothing Cage Intermission är en fortsättning av tematiken i det tidigare verket What the Others Knew. Leif Holmstrand är poet och konstnär, bosatt i Malmö. Hans textila och virkade iscensättningar, objekt och installationer underminerar ofta det trygga och oskuldsfulla som så ofta kopplas samman med de textila materialen. Istället möter oss tankar om främlingskap och tvivel, om kroppslighet och identitet. Leif Holmstrand har tidigare visat sina installationer och performance på bl.a. Moderna museet, Bonniers konsthall och galleri Crystal i Stockholm.

Hugger-Mugger, in da house, ID:I galleri, Tjärhovsgatan 19
Gruppen kommer att utföra tre performance på Södermalm 11-13 september (se tider och platser i högermarginal på denna sida) På ID:i galleri mellan den 17-19 september visar de en dokumentation med bilder och video av sina performance. Noiseperformancegruppen bestående av Maria Hägglund, Elinor Ström och Catarina Williamson Källström arbetar med ljud och musik, performance och installationer. Gruppen har haft bejublade framträdanden på festivaler och gallerier där de bland annat haft konsert från en garderob, placerat ut 200 stycken pruttkuddar på en vältrafikerad gågata, sänt egna radioprogram från en egenhändigt tillverkad jätteradioapparat av wellpapp och släppt en dubbel-cd. Hägglund och Ström är utbildade på HDK,Göteborg och Williamson Källström på Konstfack, Stockholm.

Ilkka Isaksson & Ulrika Wedin, Muistaa äänen / Minns ljuden, Katarina Kyrkogård, Högbergsgatan 15
Gestaltning i träd utanför Katarina kyrka.
Minnet: röster och tankar – två minneskapslar som samlat och samlar in fragment av samtal mellan människor, i tiden och rummet. Gestaltningen är tredimensionell med synliga texter och inspelningar av samtal som passerar som spelas upp i en tidsförskjutning – när de redan har passerat – som ett minne. Ilkka Isaksson är frilansande scenograf. Han intresserar sig för det försjunkna, sedimenten av det mänskliga, vad som har blivit kvar, artefakter av förgånget liv. Han är verksam främst inom scenkonst och utställningsdesign, men även inom grafisk formgivning. Ulrika Wedin arbetar med video och textila gestaltningar. Hon utgår från rum med intresse för platsens poesi. Minne och tid är ämnen som hon gärna återkommer till. Hennes fält är inom utställningsformgivning, kostym, scenografi och konst. Isaksson och Wedin är utbildade på Konstfack, Stockholm.

Virpi Vesanen-Laukkanen Pitsibussi /Spetsbuss
Installation i buss, se vidare under sidan "Busstur".
Med lekfullhet och nostalgi kan passagerare aktiveras och lockas till kommunikation med varandra eller komma i kontakt med sina minnen. Installationen i bussen bygger på virkade dukar som förvärvats på loppmarknader. Virpi Vesanen-Laukkanen leker och parodierar på ett vänligt sätt i sin konst med en bildsamling och myter om kvinnligheten. Människor i alla åldrar har lätt för att närma sig hennes sagoliknande konstverk. Virpi är bosatt och verksam i Helsingfors.

Eivor Willbacka, Strandsatt, Tjärhovsplan
Gestaltning på klippvägg upp mot Fjällgatan.
Ett bygge, en strandsatt konstruktion från någonstans. Trådar knutna kors och tvärs i luften. Tunna trådar som greppat fast och rotat sig i berget. Willbacka undersöker material och fibrer, dess innehåll och gränser. Hon använder sig av material med en inbyggd känslighet så som hår, hästtagel och pianotråd. Synligt-osynligt, bära-brista och lätthet-tyngd är tillstånd hon ger uttryck för i sina verk. Willbacka är utbildad på Konstfack, Stockholm.

Curatorer: Inger Bergström, Lotte Nilsson-Välimaa, och Maria Sandstig (SE).

Inger Bergström
Att använda textila teknikers laddningar och materialets inneboende referenser är genomgående i Inger Bergströms arbete. Fokus ligger ofta på det tredimensionella och rumsliga där textil används som ett slags byggmaterial. Inger Bergström är utbildad på Konstfack där hon också nu är verksam som professor.

Lotte Nilsson-Välima
Utbildad på Konstfack i Stockholm inom textil och skulptur. Att föra in något av det privata i det offentliga är en röd tråd i Lotte Nilsson-Välimaas verk. I hennes foto- och materialbaserade verk framstår människan upptagen i en aktivitet. Samverkan i olika konstellationer av konstnärer pågår parallellt med den egna verksamheten.

Maria Sandstig
Identitet och utanförskap är frågeställningar som återkommer i Maria Sandstigs arbete med en utgångspunkt i det privata. Materialen varierar beroende på tema, rum och sammanhang. Hon ser stora kvaliteter i dialogen, som samtalen med en landskapsarkitekt rörande barn och ungdomars platser för lek i det offentliga rummet. Detta resulterade i en lekskulptur för Vitabergsparken, Stockholm. Maria Sandstig är utbildad på Konsthögskolan i Umeå.

  

Bilder: 

Situated - Pressmaterial

Textila material och arbetsmetoder förknippas med intimitet och omsorg. I detta projekt möter textil mer monumentala kontexter. Ett antal olika platser har valts ut som utgångspunkter för konstnärliga gestaltningar, detta har resulterat i fysiska gestaltningar i staden eller arbeten av relationell och performativ karaktär.

Deltagande konstnärer: Emese Benczúr (HU), Britta Carlström (SE), Leif Holmstrand (SE), Hugger-Mugger - Maria Hägglund, Elinor Ström, Catarina Williamson Källström (SE), Ilkka Isaksson och Ulrika Wedin (SE), Monica Nilsson (SE), Virpi Vesanen (FI), Eivor Willbacka (SE).

Curatorer: Inger Bergström, Lotte Nilsson-Välimaa och Maria Sandstig (SE)

Situated - Performance med Leif Holmstrand

2010-09-17 19:00
2010-09-18 14:00
2010-09-19 14:00

(obs: endast 17-19 september!). Performance/installationen Territorial Clothing Cage Intermission är en fortsättning av tematiken i det tidigare verket What the Others Knew. Leif Holmstrand är poet och konstnär, bosatt i Malmö. Hans textila och virkade iscensättningar, objekt och installationer underminerar ofta det trygga och oskuldsfulla som så ofta kopplas samman med de textila materialen. Istället möter oss tankar om främlingskap och tvivel, om kroppslighet och identitet. Leif Holmstrand har tidigare visat sina installationer och performance på bl.a.

Situated

Situated
11-26 September

 • Södermalm and Gamla stan:
 • Katarina Church
 • Studio 44
 • ID:I galleri
 • Tjärhovsplan
 • The park at the corner of Tjärhovsgatan/Södermannagatan
 • Mynttorget

Performance / Hugger Mugger
11  September, A piece of elastic, Studio 44, Tjärhovsgatan 44, 6.30 pm
12, 13 September, String Game (International version), The park at the corner of Tjärhovsgatan/Södermannagatan, 12, 1, 2 pm

Performance / Leif Holmstrand
17, 18, 19 September, ID:I galleri, Tjärhovsgatan 19
17 September 7 pm. 18,19 September 2 pm

Artist talks by Emese Benczúr and Virpi Vesanen-Laukkanen
11 September, Studio 44, Tjärhovsgatan 44, 5 pm

Textile materials and working methods are associated with intimacy and care. In this project, textile encounters more monumental contexts. A number of places have been selected as starting points for artistic depictions, which has resulted in physical depictions in the city or works of a relational and performative character.

Participating artists: Emese Benczúr (HU), Britta Carlström (SE), Leif Holmstrand (SE), Hugger Mugger (Maria Hägglund, Ellinor Ström, Catarina Williamson Källström [SE]), Ilkka Isaksson and Ulrika Wedin (SE), Monica Nilsson (SE), Virpi Vesanen-Laukkanen (FI), Eivor Willbacka (SE).

Curators: Inger Bergström, Lotte Nilsson-Välimaa and Maria Sandstig (SE).

Presentations:

Emese Benczúr, Find Your Place, Katarina Church, Högbergsgatan 15
Installation outside the church entrance.
Emese Benczúr lives and works in Budapest, where she received her education at the art academy. In her work we are faced with words and almost fundamental sentences. The significance of the works is at the same time enhanced by the technique or method used. How we, as viewers, approach the work also elucidates the reading of the work’s “meaning”, and perhaps for this reason she frequently works site-specifically outside the traditional exhibition space. Often choosing textile materials that allude to corporeal intimacy, time-consuming methods such as embroidery have a prominent position in her practice. Emese Benczúr has exhibited at the Hungarian Pavilion at the Venice Biennale (1999) and at Manifesta 2 in Luxemburg (1998). At Moderna Museet in Stockholm she presented her site-specific work Patterns needed for life (1999) and she also participated in the exhibition Material Matters at Norrköpings Konstmuseum with her work Try to see the world through (2002).

Britta Carlström & Monica Nilsson, In Touch, Mynttorget
Here, Carlström and Nilsson use the most fundamental of textile art’s methods and means: the thread. The origin of the work In Touch is a desire to connect the Stockholm Palace and one of the temporary kiosks in the vicinity of the Palace with a thread or a wire, as a simple but subtle way of joining two worlds. The elaborate application process for obtaining a permission to carry out this seemingly inoffensive and safe operation of tying a thread between two buildings also becomes part of the work. For a short time in September, In Touch will be in place for the attentive viewer to discover. Waiting for the King’s decision, the work takes shape.
Monica Nilsson received the 2000 Nordic Textile Award. In her art she accentuates the characteristics of the material, the cloth, and uses its expression in powerful, sculptural depictions. Her repertory includes installations as well as public decorations. Nilsson lives and works in Stockholm and was educated at Konstfack, University College of Arts Crafts and Design, Stockholm.
Britta Carlström was educated at Konstfack, Univerisy College of Arts Craftsand Design in Stockholm, where she lives and works. She uses the already used: textile left-over materials and remnants. In her work Den gamla trädgårdenshe cuts up an earlier work with exact incisions by a band saw. She has produced a number of public works. In Svetsspets, an artistic decoration at Gamla Stan’s underground station, she created a fence between the tracks inspired by the loose plain weave.

Leif Holmstrand, ID:I galleri, Tjärhovsgatan 19 (NB: only 17, 18, 19 September). 
The performance / installation Territorial Clothing Cage Intermission is based on the earlier work What the Others Knew.
Leif Holmstrand is a poet and artist, living in Malmö. His textile and crochet stagings, objects and installations often undermine the sense of safety and innocence that so often is associated with textile materials. Instead, we are faced with ideas of alienation and doubt, corporality and identity. Leif Holmstrand has presented his installations and performances at Moderna Museet, Bonniers Konsthall and gallery Crystal in Stockholm, among others.

Hugger Mugger, in da house, ID:I galleri, Tjärhovsgatan 19 / three performances in Södermalm, Stockholm. see related information
Comprising Maria Hägglund, Ellinor Ström, and Catarina Williamson Källström, the noise performance group works with sound and music, performance and installation. The group has given successful performances at festivals and galleries, including a concert in a wardrobe, the placing of 200 whoopee cushions on a busy pedestrian street, the broadcast of a radio programme from a self-made giant radio set of cardboard, and the release of a double CD. Hägglund and Ström were educated at HDK, School of Design and Crafts, Göteborg and Williamson Källström at Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm.

Ilkka Isaksson & Ulrika Wedin, Muistaa äänen / Minns ljuden / Remember the Sounds, Katarina Cemetery, Högbergsgatan 15
Installation in a tree outside Katarina Church.
The memory: voices and thoughts – two memory capsules that have collected and continue to collect fragments of conversations between people, in time and space. The installation is three-dimensional with visible texts and recordings of passing conversations, which are played back with a time delay – when they have already passed – a memory.
Ilkka Isaksson is a freelance scenographer, interested in the relapsed, the sediments of human life, what remains, artefacts of lives gone by. His field is mainly that of dramatic art and exhibition design, as well as graphic design.
Ulrika Wedin works with video and textile depictions. She sets out from rooms with an interest in the poetry of the place. Memory and time are subjects to which she frequently returns. Her field is that of exhibition design, costume, scenography and art. Isaksson and Wedin were educated at Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm.

Virpi Vesanen-Laukkanen, installation in a bus. Further information on the page “Bus tour”.
With playfulness and nostalgia, passengers can be activated and enticed to communicate with one another or get in touch with their memories. The installation in the bus is based on crocheted table cloths acquired at flea markets. In her art, Virpi Vesanen-Laukkanen plays with and parodies, in a kind way, images and myths about femininity. People of all ages find it easy to approach her fairy tale-like artworks. Virpi Vesanen-Laukkanen lives and works in Helsinki.

Eivor Willbacka, Stranded, Tjärhovsplan
Installation on a cliff face towards Fjällgatan.
Eivor Willbacka explores materials/fibres and their content and boundaries. She uses materials with an inbuilt sensitivity, such as hair, horsehair and piano wire. Visible-invisible, make-or-break, and lightness-heaviness are conditions that she expresses in her work. Willbacka was educated at Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm.

Curators:
Inger Bergström

Using the potency of textile techniques and the materials’ inherent references is what characterises her work. The focus is often on the three-dimensional and the spatial in which textile is employed as a kind of building material. Inger Bergström was educated at Konstfack, University of Art, Crafts and Design, Stockholm where she is professor.

Maria Sandstig
Identity and alienation are recurring issues in Maria Sandstig’s work, with the starting-point in the private. The materials vary according to themes, spaces and contexts. She has pursued several collaborations with colleagues. A rewarding and exciting one is her conversations with a landscape architect about play, with the focus on children’s and young people’s places for play in public space. This resulted in a play sculpture for Vitabergsparken, Stockholm. Maria Sandstig was educated at Umeå Academy of Fine Arts.

Lotte Nilsson-Välimaa
Educated at Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design Stockholm, in textiles and sculpture. Introducing something of the private into the public is a red thread in her work. In her photo and material based work, the human being appears to be engaged in an activity. Collaborations in various constellations of artists are ongoing in parallel to her own activities.

Bilder: 

Situated - Performance med Hugger-Mugger

2010-09-11 18:30
2010-09-12 12:00
2010-09-12 13:00
2010-09-12 14:00
2010-09-13 12:00
2010-09-13 13:00
2010-09-13 14:00

11 september: A piece of elastic, Studio 44, Tjärhovsgatan 44
12 september: String-Game (International version), Parken i korsningen Tjärhovsgatan/Södermannagatan
13 september: String-Game (International version), Parken i korsningen Tjärhovsgatan/Södermannagatan
17-19 september: In da house, ID:i galleri, Tjärhovsgatan 19. Visar dokumentation med bl.a video av sin performance.

Situated - Artist talks med Emese Benczúr och Virpi Vesanen-Laukkanen

2010-09-11 17:00

Studio 44, Tjärhovsgatan 44. Språk: Engelska

www.studio44.se

Situated - Invigning och högmässa: Verk av Emece Benczúr / Ilkka Isaksson & Ulrika Wedin

2010-09-12 11:00

Invigning i samband med högmässa i Katarina kyrka. Emese Benczúrs Find your Place och Illka Isakssons & Ulrika Wedins Muistaa äänen/Minns ljuden på Katarina kyrkogård.

Prenumerera på innehåll

Pils Design