Points of Departure

Om Points of Departure - Northern Fibre 2010

TEXTIL HÄR OCH NU
11-26 SEPT 2010

Nätverket Fiber Art Sweden (FAS) inbjöds att åta sig värdskapet för Northern Fibre 2010, ett återkommande evenemang i de nordiska länderna sedan 1995 som bara en gång tidigare arrangerats i Sverige. FAS tog därmed över stafettpinnen i ett långsiktigt nordiskt nätverksarbete.

FAS är ett nätverk bestående av 41 väletablerade konstnärer som arbetar inom det textila fältet. FAS blev utsett att ansvara för Northern Fibre 2010 efter att ha varit representerade i en rad konstnärliga sammanhang och organiserat flera utställningar och seminarier. Under det inledande arbetet valdes titeln på 2010 års Northern Fibre till Points of Departure. FAS övergripande syfte är att visa upp spjutspetsen av den samtida konst som befinner sig inom ett textilt fält och skapa en plattform för samtal kring den. Projektet Points of Departure formulerades följaktligen med denna ambition, det fanns också en eftersträvan till en internationalisering och en spridning av konstnärliga impulser även utanför vårt land. Konstnärer från de nordiska grannländerna såväl som från övriga Europa och även USA inbjöds som utställare, föreläsare och workshop-ledare. Med titeln Points of Departure anspelades på en konst som tar avstamp i det textila men har en riktning mot ett utvidgat fält. Vår strävan var att skapa en rad av mötesplatser där konstnärer och den inbjudna allmänheten kan ta del av olika händelser och utbyta erfarenheter. I september månad 2010 skapades därför under ett gemensamt paraply, en serie utställningar, workshops, performance och fysiska gestaltningar i det offentliga rummet i Stockholm. Teman var bland annat ny teknik och textila traditioner, textil som relationell och aktivistisk verksamhet och textilens flykt från det privata till det offentliga.

Långsiktigt mål
Northern Fibre är en serie av utställningar och evenemang som har ägt rum i de nordiska länderna sedan 1995. Syftet är att med en nordisk tyngdpunkt sprida kunskap och konstnärliga impulser inom det textila fältet även vidare internationellt. FAS deltog därmed i ett långsiktigt Nordiskt nätverksarbete som är unikt i sitt slag och fyller ett viktigt behov bland konstnärer inom den textila intressesfären i Norden. På så sätt var vårt långsiktiga mål att vara med att skapa framtidens nordiska textila kulturarv. Att låta det gamla och nya mötas för att sprida kunskap men framförallt för ett långsiktigt verkande inom våra textila och konstnärliga traditioner.
 

Arbetsgruppen
Arbetsgruppen har bestått av FAS-medlemmarna; Inger Bergström, Petter Hellsing, Margareta Klingberg, Lotte Nilsson-Välimaa, Maria Sandstig och Katarina Wiklund. Redan initialt föddes tanken att istället för att skapa en kanske mer förväntad stor manifesterande utställning, låta arbetsgruppens deltagare utveckla och curera flera olika spår utifrån angelägenhetsgrad och intresse. Samtidigt skulle allt hållas samman i logistik, kommunikation och marknadsföring. Den gemensamma utgångspunkten var att sätta fokus på faktumet att de textila materialen och produktionssätten tillfört samtidskonsten betydande uttrycksmöjligheter. Points of Departure skulle bli en visuell och materiell plattform för en uppsättning angreppssätt och förhållningssätt.
 

Presentation av curatorer och projektledare:

Inger Bergström (SE)
Att använda textila teknikers laddningar och materialets inneboende referenser är genomgående i hennes arbete. Fokus ligger ofta på det tredimensionella och rumsliga där textil används som ett slags byggmaterial. Inger Bergström är utbildad på Konstfack där hon också nu är verksam som professor.

Petter Hellsing (SE)
Petter Hellsing skapar gärna en spänning mellan det trygga och det oroande. Hemmets textilier blir här genom förskjutningar och förflyttningar av motiv och former till en hemlighetsfull karta över minnen och sociala ritualer. I en rad utställningar och offentliga verk har Petter Hellsing också utforskat förhållandet mellan handens arbete och digital teknik, liksom det konstnärliga arbetets möjligheter att samla och föra vidare berättelser. Petter Hellsing är utbildad på Konstfack skulptur.
www.petterhellsing.se

Margareta Klingberg (SE)
Klingberg är bildkonstnär och abetar med textil, text och fotografi. Hon visar  utställningen On the Move på Norrbottens museum i Luleå 21 augusti-19 september. I ett längre konstptojekt har hon följt gästarbetande bärplockare och deras pendelrörelser mellan Norrlands inland och hemländerna Thailand, Polen, Litauen, Ukraina. Med foton, objekt och video skildras deras tillvaro. Klingberg deltar också i utställningen Kvinnor och Krig på Härnösands konsthall 11 september-10 oktober. Hon är medarbetare i konsttidingen på nätet Volym. www.volym.info.

Lotte Nilsson-Välimaa (SE)
Utbildad på Konstfack i Stockholm inom textil och skulptur. Att föra in något av det privata i det offentliga är en röd tråd i hennes verk. I hennes foto- och materialbaserade verk framstår människan upptagen i en aktivitet. Samverkan i olika konstellationer av konstnärer pågår parallellt med den egna verksamheten se www.darkpink.se/blomster och www.darkpink.se/bytablick

Maria Sandstig (SE)
Identitet och utanförskap är frågeställningar som återkommer i Maria Sandstigs arbete. Materialen varierar beroende på tema, rum och sammanhang. Hon ser stora kvaliteter i dialogen, som samtalen med en landskapsarkitekt rörande barn och ungdomars platser för lek i det offentliga rummet. Det resulterade i en lekskulptur för Vitabergsparken, Stockholm. Maria Sandstig är utbildad på Konsthögskolan i Umeå.

Katarina Wiklund (SE)
Har hittills intresserat sig för konstnärliga gestaltningar och processer i olika offentliga rum, inkl scen och film. I hennes arbeten kan man spåra ett intresse för mönster och arkitektur, ofta en lek med skalan och gärna projekt i samarbete med andra discipliner. Arbetar just nu med ett konstprojekt på Psykiatrins Hus i Uppsala samt kostym till Skånes Dansteater. www.wiklundwiklund.com

Projektledare: Karen Diamond (UK/SE)
Karen Diamond är frilansande curator och producent och har arbetat som projektledare för ett antal konstprojekt både i Sverige och utlandet. Tidigare har hon arbetat som curator på bl a Moderna Museet och Kulturhuset och som director på Galleri Lars Bohman och Galleri Brandstrom i Stockholm.

 

Följande delprojekt initierades och genomfördes:

Mönster
Mönstring av stadsrummet i omgivningen kring övriga Points of Departures-händelser, gestaltningar i Katarina Kyrka och på Tjärhovsplan, föreläsningar på Almgrens Sidenväveri.
curator: Katarina Wiklund
11 – 26 sept 2010

En yttre form för projektet Points of Departure gjordes på temat mönster. Detta mönster trycktes på planscher, tyg och tejp - en vägvisare för besökare till de olika utställningarna och händelserna och utgjorde samtidigt en mönstring av stadsrummet.

Föreläsningar av Jacob Dahlgren och Elisabeth Westerlund
Deltagande konstnärer: Petra Arnesson, Gunilla Heilborn, Mårten Nilsson, Gunnel Pettersson, Cilla Ramnek, wiklundwiklund.
 

10 Points of Departure
Studio 44
curatorer: Inger Bergström och Lotte Nilsson-Välimaa
11 – 26 sept 2010

De nio utställarna, alla relativt nyligen utexaminerade från konsthögskolor, berättade om skilda sätt att förhålla sig till materialets betydelse.

Deltagande konstnärer: Maria Quarfordt Brising, Helga Sif Gudmundsdottir (IS), Erik Hellsten, Karl David Larsson, Anna Linder, Ingela Nilsson, Lisa Petrelius, Disa Rytt, Kirsti Willemse (NO), Melina Ånstrand
 

Situated
Katarina kyrka, Tjärhovsplan, ID:I galleri, Mynttorget, Parken Tjärhovsgatan/Södermannagatan, gestaltning i buss som kördes mellan utställningsplatser.
11-26 sept 2010

Textila material och arbetsmetoder förknippas med intimitet och omsorg. I detta projekt mötte textil mer monumentala kontexter. Ett antal olika platser valdes ut som utgångspunkter för konstnärliga gestaltningar, detta resulterade i fysiska gestaltningar i staden eller arbeten av relationell och performativ karaktär.

Deltagande konstnärer: Emese Benczúr (HU), Britta Carlström & Monica Nilsson (SE), Leif Holmstrand (SE), Hugger-Mugger: Maria Hägglund, Elinor Ström, Catarina Williamson Källström (SE), Ilkka Isaksson & Ulrika Wedin (SE), Virpi Vesanen-Laukkanen (FI), Eivor Willbacka (SE).

Urban Weft
Almgrens Sidenväveri
18 sept -24 okt 2010

Jaquardväven har återkommit som textilteknik /textil teknik i konstnärliga sammanhang. I Sverige har den digitalt vävda bilden få utövare medan dess ställning förstärkts internationellt. I en utställning och ett seminarium introducerades konstnärer och en mötesplats skapades för detta intresseområde.

Deltagande konstnärer: Lia Cook US), Ismini Samanidou (GR/UK), Grethe Sørensen (DK), Anne Størseth (NO).

Öppen syjunta
HV:s galleri, Djurgården
curator: Margareta Klingberg
28 aug – 3 okt 2010

Den traditionella syjuntans sociala öppenhet återskapas i elektroniska nätverk där kommunikationen sker via fri programvara och öppen källkod. Utifrån dessa förutsättningar inbjöds tre konstnärer till öppen syjunta i HV Galleri. Handens arbete kombinerades med samtal kring nätverk och kommunikation. Under tre dagar hölls workshops och en utställning pågick i galleriets fönster under hela perioden.

Deltagande konstnärer: Ele Carpenter (UK), Kristina Lundström och Åsa Ståhl (SW).

 

About

TEXTILES HERE AND NOW
11-26 SEPT 2010

The network Fiber Art Sweden (FAS) will host Northern Fibre 2010, a recurring event in the Nordic countries that has only once previously been hosted in Sweden since 1995. Thus, FAS continues the tradition of sustaining a long-term Nordic network.

FAS is a network comprising 41 well-established artists who work within the textile field. The title of the 2010 Northern Fibre event is Points of Departure and FAS’s goal is to present the cutting edge of contemporary textile art and create a platform for discussions and dialogue. Points of Departure refers to art that has its starting point in the textile tradition but that takes place in an expanded field. FAS endeavours to create a meeting place where artists and the general public may exchange experiences within the textile field.

In September 2010 a series of exhibitions, workshops, performances and installations in public spaces will take place in various locations in Stockholm. The themes are new technology and textile traditions, textiles as a relational and activist activitiy, and textiles’ flight from the private to the public.

The project Northern Fibre strives for an internationalisation and dissemination of artistic impulses. After participating in numerous textile and artistic contexts FAS has been selected to realize Northern Fibre 2010. For the 2010 project FAS will primarily invite artists from the Nordic countries but also from the rest of Europe and the United States.

Long term goals

Northern Fibre is a series of exhibitions and events that has taken place in the Nordic countries since 1995. International in scope and with an emphasis on our Nordic neighbours, the aim of the project is to disseminate knowledge and artistic impulses within the textile field.

FAS participates in a long-term Nordic network that is unique and fulfils an important need for artists working with textiles in the Nordic countries. Our long-term goal is to be an active agent in the creating of the Nordic textile tradition of the future; to allow the old and the new to meet in order to spread knowledge, and above all, to pursue a forward-looking activity within our textile and artistic traditions.

Programme

In September 2010 numerous events will take place in different venues in Stockholm. These events take place in the contemporary textile sphere of interest and our ambition is to reflect the current situation within international textile art. The events comprise exhibitions, workshops and installations in public spaces, sometimes in unexpected contexts.

The programme’s point of departure is how textile materials and production have enriched contemporary art. In today’s expanded situation textile work enjoys innumerous approaches and modes of expression. The project aims to create a visual and a physical platform for exchanges of experiences and in-depth of knowledge.

Presentation of the curators and project manager:

Inger Bergström (SE)

Using the potency of textile techniques and the materials’ inherent references is what characterises her work. The focus is often on the three-dimensional and the spatial in which textile is employed as a kind of building material. Inger Bergström was educated at Konstfack, University of Art, Crafts and Design, Stockholm where she is professor.

Petter Hellsing (SE)
Petter Hellsing likes to create a tension between the safe and the distressing. Through dislocations and relocations of motifs and shapes, domestic textiles turn into a mysterious map of memories and social rituals. In a number of exhibitions and public works, Petter Hellsing has also explored the relationship between manual work and digital technology, as well as the possibilities of artistic work to collect and pass on stories. Petter Hellsing was educated at Konstfack, University College of Arts Crafts and Design,  Sculpture department.
www.petterhellsing.se

Margareta Klingberg (SE)
Klingberg is a visual artist who works with textile, text and photography. Her exhibition On the Move is currently on at Norrbottens Museum in Luleå (21 August–19 September). In this long-term art project she has followed guest working berry pickers and their pendular movements inner Norrland and their home countries: Thailand, Poland, Lithuania and the Ukraine. Their lives are portrayed in photographs, objects and videos. Klingberg also participates in the exhibition Kvinnor och Krig (Women and War) at Härnösands Konsthall, 11 September–10 October. She is a contributing editor of the Internet art magazine Volym. www.volym.info.

Lotte Nilsson-Välimaa (SE)
Educated at Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design Stockholm, in textiles and sculpture. Introducing something of the private into the public is a red thread in her work. In her photo and material based work, the human being appears to be engaged in an activity. Collaborations in various constellations of artists are ongoing in parallel to her own activities.

Maria Sandstig (SE)
Identity and alienation are recurring issues in Maria Sandstig’s work, with the starting-point in the private. The materials vary according to themes, spaces and contexts. She has pursued several collaborations with colleagues. A rewarding and exciting one is her conversations with a landscape architect about play, with the focus on children’s and young people’s places for play in public space. This resulted in a play sculpture for Vitabergsparken, Stockholm. Maria Sandstig was educated at Umeå Academy of Fine Arts.

Katarina Wiklund (SE)
has taken an interest in artistic depictions and processes in various public places, including theatre and film. In her work one can trace an interest in patterns and architecture, often a play with scales and preferably projects in collaboration with other disciplines. She is currently working with an art project for Psykiatrins Hus in Uppsala and with costumes for Skånes Dansteater.
 
Project Manager: Karen Diamond (UK/SE)
Karen Diamond is an independent curator and producer and has produced numerous exhibitions and cultural events in museums and art institutions both in Sweden and abroad. Previously she has worked as a curator at, among others, Moderna Museet and Kulturhuset and as Director at Galleri Lars Bohman and Galleri Brandstrom in Stockholm.
 

Points of Departure - Pressmaterial

Points of Departure: textil här och nu 11 – 26 september 2010

FIBER ART SWEDEN presenterar Points of Departure: textil här och nu - en rad händelser inom det textila fältet, 11 - 26 september.

Nätverket Fiber Art Sweden (FAS) har åtagit sig värdskapet för Northern Fibre 2010, ett sedan 1995 återkommande evenemang i de nordiska länderna som bara en gång tidigare arrangerats i Sverige.

FAS är ett nätverk bestående av 41 väletablerade konstnärer som arbetar inom det textila fältet. FAS:s syfte är att visa upp spjutspetsen av, och skapa möjligheter för samtal kring, den samtida textila konsten.

Titeln på 2010 års Northern Fibre-evenemang är Points of Departure, vilket anspelar på en konst som tar avstamp i det textila men har en riktning mot ett utvidgat fält. Points of Departure vill etablera en visuell och materiell plattform för utbyte av erfarenheter och fördjupning av kunskaper.

Under ett gemensamt paraply skapas en rad händelser på olika platser på Södermalm, Djurgården och i Gamla stan. Teman är bland annat ny teknik och textila traditioner, textil som relationell och aktivistisk verksamhet och textilens flykt från det privata till det offentliga. Dessa utställningar, workshops, föreläsningar, performance och fysiska gestaltningar i det offentliga rummet är curerade av sex av nätverkets konstnärer och har ambitionen att avspegla ett breddat begrepp inom konsten och visa att de textila materialen och produktionssätten tillfört samtidskonsten betydande uttrycksmöjligheter.

Se nedan för information och nedladdningsbara bilder för respektive delprojekt.

Prenumerera på innehåll

Pils Design