Mönster

Mönster

Mönster äger rum på följande platser:

 • Almgrens Sidenväveri, Repslagargatan 15 A, 21 september kl 18.00-20.30
  Föreläsningar med Jacob Dahlgren och Elisabeth Westerlund. Fri entré.
 • Tjärhovsplan 11 - 26 september ons-fre 12-18, lör-sön 12-16 installation av Gunnel Pettersson
 • Katarina kyrka 11 - 26 september installationer av Cilla Ramnek och Petra Arnesson
 • Bussturen 11-12 och 18-19 september kl 12-16. 3 kortfilmer av Mårten Nilsson och Gunilla Heilborn
Mönster är upprepning och repetition. Skridande rapport. Människor som rör sig, vardag upphöjd till något annat och färger bredvid varandra - ornament, strukturer och uppförande. Kommunikation och minnen. Här visar konstnärer olika ingångar till temat.

Deltagande konstnärer: Mårten Nilsson och Gunilla Heilborn (SE), Gunnel Pettersson (SE), Cilla Ramnek (SE), Petra Arnesson (SE), Elisabeth Westerlund (SE), Jacob Dahlgren (SE), wiklundwiklund (SE).

Mårten Nilsson och Gunilla Heilborn / Henrik Vikman-trilogin
Filmaren Mårten Nilsson och koreografen Gunilla Heilborn visar Henrik Vikmantrilogin som består av kortfilmerna Henrik Vikman berättar, Rewind och Sportstugan. Ett cinematografiskt scoop om en mystisk domptör som senast sågs med en grupp vilsna sökare i trakterna kring Åtjärn. Rewind är den av de tre filmerna som kanske tydligast ger referenser till utställningens tema - människor rör sig i mönstrade rum, vardagliga handlingar upprepas och meningar sägs om och om igen.

Mårten Nilsson är en erfaren filmare och regissör av kortfilmer. Han redigerar, fotograferar och producerar också andras filmer. Bland de egna filmerna kan nämnas Sportstugan (nominerad till Guldbagge för bästa kortfilm 2005) och Hur man gör (belönades med en Guldbagge för Bästa kortfilm 2007). Den senaste filmen, This is Alaska, har visats på en mängd festivaler både nationellt och internationellt och vann nyligen kortfilmsfestivalen i Mexico.

Koreografen Gunilla Heilborns verk har visats på bland annat Moderna Dansteatern, NorrlandsOperan och Dansens Hus, där hon under 2007 var huskoreograf. Filmer är en ofta integrerad del av föreställningarna, nu senast kortfilmen Alaska för föreställningen med samma namn på GöteborgsOperan.

Henrik Vikman-trilogin distribueras av Filmform. www.filmform.com

Gunnel Pettersson / Odlingsmonumentet på Tjärhovsplan
Monumentet - där PETflaskor bildar en väv förbundna med ett bevattningssystem - manifesterar det växande. I den hängande trädgården odlas olika grödor i en repeterande rörelse.

Monumentets yttre ram är en byggställning vilken korresponderar med de omkringliggande husens fasader. Förbipasserande och boende kan följa odlingsförloppet. På www.odlingen.org finns möjlighet att utbyta erfarenheter kring egna odlingsförsök. Gunnel Pettersson intresserar sig för idén om och kulturen kring odlingslandskapet också som en ekonomisk och social fråga. Hon har sin bas i textil konst som ett material, men rör sig fritt i de olika medierna. Utbildad på Konstfack och Konsthögskolan och arbetar nu på Malmö Högskola som lektor i filmisk gestaltning.

Cilla Ramnek / Mönstrad plats

Installation i Katarina kyrka

"En videobandspelare, en väckarklocka, en cd, en tandborste och en kopp ligger på kyrkogolvet. Vardagliga föremål lösryckta ur sitt vanliga sammanhang. Prosaiskt mitt i det högtidliga. Världsligt och andligt. Det andliga i det världsliga och det världsliga i det andliga. Varför hisnar det när jag ser en dammsugare bredvid altarbordet? Är det för att skillnaden är så stor, eller tvärtom, för att den är liten kanske. Eller är det för att det är opassande i största allmänhet? Varför är det i så fall opassande att se en dammsugare mitt på golvet i en kyrka? Nu börjar jag reta upp mig. Det är väl inte så att kyrkorummet är lite högfärdigt, undrar jag. Så lugnar jag mig och lägger försiktigt ut alla möjliga saker jag tagit med mig hemifrån. Titta, det går bra, här ligger de fint, vilande alldles vid foten av ett altarbord. Jag är trygg i förvissningen om att de är välkomna. Faktiskt. Faktiskt är jag trygg i det. Trygg i hoppet om att värdet av en dammsugare."

Cilla Ramnek är konstnär, formgivare och stylist med rumsgestaltning som utgångspunkt för sitt arbete. Ramneks konst är materialbaserad och rör sig fritt inom det utvidgade textila fältet. För närvarande gör hon offentliga utsmyckningar, egna utställningar, böcker och design för Ikea. Hon är kreatör på Svenskt Tenn och gästlärare på Konstfack.

Petra Arnesson / En väv av Sverige
En väv av Sverige
är en matta uppbyggd av mattor från de åtta vanligast förekommande ursprungsländerna i Sverige. Genom egna tolkningar av respektive lands mattor och mönster har Petra Arnesson skapat ett antal "nationaltypiska" mattor som bryter upp ett trägolv och bildar en heltäckande matta. Mattan representerar på sitt sätt den blandning av kulturer vi har i vårt land idag. Den är under utställningsperioden placerad i Katarina kyrka och används för bl a meditation. Petra Arnesson är nyutexaminerad från formlinjen vid Beckmans Designhögskola i Stockholm. Hon arbetar både tredimensionellt med objekt och tvådimensionellt som mönsterformgivare.

Elisabeth Westerlund / föreläsning Almgrens Sidenväveri
Elisabeth Westerlund berättar om sitt arbete, om ordning och reda, upprepningar och tillfälligheter samt om monumentala miniatyrer av ostbågar och tops. Elisabeth Westerlunds konstnärskap kretsar kring vardagliga ting som hon omstrukturerar och förvandlar, genom att placera i nya sammanhang. Hon använder bekanta föremål som upprepade stickningar, pennor, plastknivar och textilier som byggmaterial för att skapa något grandiost som t ex en modell av slottet Versailles (1998) eller stora dukar med broderier och urklippta fotografier. Elisabeth Westerlund hade nyligen en separatutställning på galleri Roger Björkholmen (2010) och deltar nu i Parkliv på Marabouparken. Hon arbetar också på en bok om konsten i hemmet. Vem har vad på väggarna och varför?

Jacob Dahlgren / föreläsning Almgrens Sidenväveri
"Livet och konsten är ett och jag är intresserad av alla former av abstraktion".

Jacob Dahlgren kan man just nu se på bl a KIASMA i Helsingfors, Cream Contemporary i Berlin och Casino Luxembourg Forum d'art contemporain. I Sverige ställde han nyligen ut på bl a Andréhn-Schiptjenko Stockholm och Passagen Linköpings Konsthall. www.jacobdahlgren.com

En yttre form för projektet Points of Departure görs av wiklundwiklund på temat mönster. Detta mönster trycks på planscher, tyg och tejp - en vägvisare för besökare till de olika utställningarna och händelserna och samtidigt en mönstring av stadsrummet.

Curator: Katarina Wiklund (SE) har hittills intresserat sig för konstnärliga gestaltningar och processer i olika offentliga rum, inkl scen och film. I hennes arbeten kan man spåra ett intresse för mönster och arkitektur, ofta en lek med skalan och gärna projekt i samarbete med andra discipliner. Arbetar just nu med ett konstprojekt på Psykiatrins Hus i Uppsala samt kostym till Skånes Dansteater.

Bilder: 

Mönster - Pressmaterial

Mönster är upprepning och repetion. Skridande rapport. Människor som rör sig, vardag upphöjd till något annat och färger bredvid varandra - ornament, strukturer och uppförande. Kommunikation och minnen. Här visar sju konstnärer olika ingångar till temat.

Deltagande konstnärer: Petra Arnesson (SE), Jacob Dahlgren (SE), Mårten Nilsson och Gunilla Heilborn (SE), Gunnel Pettersson (SE), Cilla Ramnek (SE), Elisabeth Westerlund (SE), wiklundwiklund (SE).

Curator: Katarina Wiklund (SE)

Patterns

Patterns take place at the following locations:

 • Almgrens Sidenväveri, Repslagarg. 15A 21 September 6-8.30 pm
  Lectures by Jacob Dahlgren and Elisabeth Westerlund. Free admission.
 • Tjärhovsplan 11 - 26 September. Wednesday-Friday 12-6 pm, Saturday and Sunday 12-4 pm installation by Gunnel Pettersson
 • Katarina Church 11 - 26 September, installations by Cilla Ramnek and Petra Arnesson
 • Bus tour 11-12 and 18-19 September 12-4 pm. 3 short films by Mårten Nilsson och Gunilla Heilborn
   

Patterns are repetitions – work, life, behaviour. Ongoing report. Here, the focus is on artistic actions and lectures. Artists reflect on spaces and situations.

Participating artists: Mårten Nilsson and Gunilla Heilborn (SE), Gunnel Pettersson (SE), Cilla Ramnek (SE), Petra Arnesson (SE), Elisabeth Westerlund (SE), Jacob Dahlgren (SE), wiklundwiklund (SE).

Mårten Nilsson and Gunilla Heilborn / Henrik Vikman-trilogin (The Henrik Vikman Trilogy)
The filmmaker Mårten Nilsson and the choreographer Gunilla Heilborn show The Henrik Vikman Trilogy that comprises the short films Henrik Vikman berättar, Rewind and Sportstugan. A cinematographic scoop about a mysterious tamer that was last seen with a group of lost visitors in the vicinity of Åtjärn. Of the three films, Rewind is perhaps the one that best references the theme of the exhibition – people move in patterned rooms, everyday events and sentences are repeated over and over again.

Mårten Nilsson is an experienced filmmaker and director of short films. He also edits, photographs and produces other people’s films. His own films include: Sportstugan (nominated for the Guldbagge award for best short film in 2005) and Hur man gör (winner of the 2007 Guldbagge award for best short film). His latest film, Alaska, has been screened at numerous festivals both nationally and internationally.

The choreographer Gunilla Heilborn’s works have been presented at, among others, Moderna Dansteatern, Norrlandsoperan and Dansens Hus, where she was the inhouse choreographer in 2007. Films are often an integrated part of the performaces, most recently the short film Alaska for the performance with the same title for Göteborgsoperan.

The Henrik Vikman Triology is distributed by Filmform The Art Film & Video Archive www.filmform.com

Gunnel Pettersson / Odlingsmonument på Tjärhovsplan (Cultivation Monument at Tjärhovsplan)
The monument – comprising PET-bottles that form a web joined to an irrigation system – manifests that which grows. In the hanging garden, various crops are cultivated in a repeated movement. The outer framework of the monument is a scaffolding that corresponds to the adjacent buildings’ facades. Passers-by and residents can follow the cultivation process. At www.odlingen.org visitors can share their experiences of their cultivation attempts. Gunnel Pettersson is interested in the idea and culture of the cultivation landscape as an economic and social issue. Based in textile art, as a material, she moves freely among different media. Educated at Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design and the Royal Institute of Art, Stockholm, she currently works at Malmö University as Senior Lecturer in moving image at the School of Arts and Communication.

Cilla Ramnek / Mönstrad plats (Pattermed place)

Installation in Katarina Church

“A video recorder, an alarm clock, a CD, a toothbrush and a cup lie on the church floor. Everyday objects wrenched from their normal context. Prosaically in the midst of the solemn. Profane and sacred. The sacred in the profane and the profane in the sacred. Why do I feel giddy when I see a vacuum cleaner next to the communion table? Is it because the difference is so big, or the other way around, maybe because it is so small. Why, in that case, is the sight of a vacuum cleaner in the middle of a church floor indecorous? Now I’m getting annoyed. I mean, it’s not like the church is a bit stuck-up, is it? Then I calm down and begin, gently, to install all sorts of things that I have brought with me from home. There you go, no problem, here they lie nicely, resting at the foot of the communion table. I’m confident that they are welcome. Actually. I am actually confident of it. Confident in the hope of the value of a vacuum cleaner.”

Cilla Ramnek is an artist, designer and stylist. With the point of departure in spatial design, Ramnek’s art is material-based and moves freely in the expanded textile field. She is currently producing public artistic decorations, exhibitions, books and designs for Ikea. She is a designer at Svenskt Tenn and guest professor at Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design.

Petra Arnesson / En väv av Sverige/ A Web of Sweden
A Web of Sweden is a carpet comprising carpets from the eight most common countries of origin in Sweden. By applying her own interpretations of each country’s carpets and patterns Petra Arnessen has created a number of typically “national” carpets that break up a wooden floor and form a fitted carpet. Thus the carpet represents the mix of cultures we find in Sweden today. During the exhibition period the carpet will be placed in the Katarina church and will be used for, among other things, meditation. Petra Arnesson is a recent graduate of Beckmans College of Design in Stockholm. She works both three-dimensionally with objects and two-dimensionally with pattern designs.

Jacob Dahlgren and Elisabeth Westerlund lecture about their work with the point of departure in their own pattern worlds at Almgrens sidenväveri

Jacob Dahlgren
"Livet och konsten är ett och jag är intresserad av alla former av abstraktion".

Jacob Dahlgren's work is currently on display at KIASMA i Helsingfors, Cream Contemporary in Berlin and Casino Luxembourg Forum d'art contemporain. In Sweden he recently held exhibitions at Andréhn-Schiptjenko, Stockholm and Passagen Linköpings Konsthall. www.jacobdahlgren.com

Elisabeth Westerlund
Elisabeth Westerlund talks about her work, about tidiness, repetition and coincidences, as well as about monumental miniatures of cheez doodles and cotton buds. Elisabeth Westerlund’s work is centred on everyday items, which she restructures and transforms by placing them in new contexts. Using familiar objects such as unravelled knittings, pencils, plastic knives and textiles as her building materials, she produces grandiose constructions, such as a model of the Palace of Versailles (1998) or large canvases with embroideries and cut-out photographs. Elisabeth Westerlund has recently had a solo exhibition at Galleri Roger Björkholmen in Stockholm (2010) and participates in the current Parkliv exhibition at Marabouparken.

A design for the project Points of Departure is produced by wiklundwiklund on the theme of “patterns”. The pattern is printed on posters, cloth and tape – a guide for visitors to the different exhibitions and events, and at the same time a patterning of the city space.

Curator: Katarina Wiklund (SE)
has taken an interest in artistic depictions and processes in various public places, including theatre and film. In her work one can trace an interest in patterns and architecture, often a play with scales and preferably projects in collaboration with other disciplines. She is currently working with an art project for Psykiatrins Hus in Uppsala and with costumes for Skånes Dansteater.

 

Bilder: 

Mönster - Elisabeth Westerlund och Jacob Dahlgren på Almgrens Sidenväveri

2010-09-21 18:00

Hör Elisabeth Westerlund och Jacob Dahlgren berätta om sina arbeten med utgångspunkt i de egna mönstervärldarna.

Elisabeth kommer att tala om ordning och reda, upprepningar och tillfälligheter samt om monumentala miniatyrer av ostbågar och tops.

Jacobs tema är alla former av abstraktioner.

Paus med vin mellan föreläsningarna.

Varmt välkomna!

Bilder: 
Prenumerera på innehåll

Pils Design