Busstur

Busstur

in

Bussen kommer att gå mellan de olika utställningsplatserna mellan kl 12-16 följande dagar: 11,12,18 och 19 september.

Hållplatser och tider:

11, 12 september
Färdväg: Tjärhovsplan - Mynttorget - HV galleri - Mynttorget - Tjärhovsplan
Avgår Tjärhovsplan: 13.00, 15.00
Avgår HV galleri: 14.15, 16.00

18, 19 september
Färdväg: Tjärhovsplan - Mynttorget - Högbergsgatan - Tjärhovsplan
Avgår Tjärhovsplan: 12.00, 13.40, 15.10
Avgår Högbergsgatan/Repslagargatan: 13.15, 14.55
 

Med vår gratisbuss kan ni på ett enkelt, smidigt sätt se alla utställningar. Bussen kommer att gå mellan alla utställningsplatser mellan kl. 12-16 följande datum: 11, 12, 18 och 19 september.

Virpi Vesanen-Laukkanen (FI) har skapat en installation i bussen Pitsibussi/Spetsbuss. Tre korta filmer av Mårten Nilsson (SE) och Gunilla Heilborn (SE) Henrik Vikman-trilogin kommer att visas under bussfärden.

Pitsibussi /Spetsbuss

Pitsibussi/Spetsbuss väcker någonting positivt som knyter an till det vardagliga livet. Att färdas kollektivt är ekologiskt och miljontals människor reser dagligen på detta sätt. Målet är att belysa glädje, färg och humor som ofta göms i det dagliga resandet.

Med lekfullhet och nostalgi kan passagerare aktiveras och lockas till kommunikation med varandra eller komma i kontakt med sina minnen. Installationen i bussen bygger på virkade dukar som förvärvats på loppmarknader.
Virpi Vesanen-Laukkanen leker och parodierar på ett vänligt sätt i sin konst med en bildsamling och myter om kvinnligheten. Människor i alla åldrar har lätt för att närma sig hennes sagoliknande konstverk.

Virpi Vesanen-Laukkanen (FI) är bosatt och verksam i Helsingfors. Här visar hon en installation som tidigare genomförts på en buss i Helsingfors.

Curators: Inger Bergström, Lotte Nilsson-Välimaa och Maria Sandstig (SE).

Inger Bergström
Att använda textila teknikers laddningar och materialets inneboende referenser är genomgående i Inger Bergströms arbete. Fokus ligger ofta på det tredimensionella och rumsliga där textil används som ett slags byggmaterial. Inger Bergström är utbildad på Konstfack där hon också nu är verksam som professor.

Lotte Nilsson-Välima
Utbildad på Konstfack i Stockholm inom textil och skulptur. Att föra in något av det privata i det offentliga är en röd tråd i Lotte Nilsson-Välimaas verk. I hennes foto- och materialbaserade verk framstår människan upptagen i en aktivitet. Samverkan i olika konstellationer av konstnärer pågår parallellt med den egna verksamheten. www.darkpink.se

Maria Sandstig
Identitet och utanförskap är frågeställningar som återkommer i Maria Sandstigs arbete. Materialen varierar beroende på tema, rum och sammanhang. Hon ser stora kvaliteter i dialogen, som samtalen med en landskapsarkitekt rörande barn och ungdomars platser för lek i det offentliga rummet. Det resulterade i en lekskulptur för Vitabergsparken, Stockholm. Maria Sandstig är utbildad på Konsthögskolan i Umeå.

Mårten Nilsson och Gunilla Heilborn / Henrik Vikman-trilogin

Filmaren Mårten Nilsson och koreografen Gunilla Heilborn visar Henrik Vikman-trilogin som består av kortfilmerna Henrik Vikman berättar, Rewind och Sportstugan. Ett cinematografiskt scoop om en mystisk domptör som senast sågs med en grupp vilsna sökare i trakterna kring Åtjärn.

Rewind är den av de tre filmerna som kanske tydligast ger referenser till utställningens tema - människor rör sig i mönstrade rum, vardagliga handlingar upprepas och meningar sägs om och om igen.

Mårten Nilsson är en erfaren filmare och regissör av kortfilmer. Han redigerar, fotograferar och producerar också andras filmer. Bland de egna filmerna kan nämnas Sportstugan (nominerad till Guldbagge för bästa kortfilm 2005) och Hur man gör (belönades med en Guldbagge för Bästa kortfilm 2007). Den senaste filmen, This is Alaska, har visats på en mängd festivaler både nationellt och internationellt och vann nyligen kortfilmsfestivalen i Mexico.

Koreografen Gunilla Heilborns verk har visats på bland annat Moderna Dansteatern, Norrlandsoperan och Dansens Hus, där hon under 2007 var huskoreograf. Filmer är en ofta integrerad del av föreställningarna, nu senast kortfilmen Alaska för föreställningen med samma namn på Göteborgsoperan.

Henrik Vikman-trilogin distribueras av Filmform. www.filmform.com

Curator: Katarina Wiklund (SE)
har hittills intresserat sig för konstnärliga gestaltningar och processer i olika offentliga rum, inkl scen och film. I hennes arbeten kan man spåra ett intresse för mönster och arkitektur, ofta en lek med skalan och gärna projekt i samarbete med andra discipliner. Arbetar just nu med ett konstprojekt på Psykiatrins Hus i Uppsala samt kostym till Skånes Dansteater.

Bilder: 

Busstur - Se alla utställningar / I bussen: installation Virpi Vesanen-Laukkanen / film Mårten Nilsson och Gunilla Heilborn

in
2010-09-11 12:00
2010-09-12 12:00
2010-09-18 12:00
2010-09-19 12:00

Med vår gratisbuss kan ni på ett enkelt, smidigt sätt se alla utställningar. Bussen kommer att gå mellan alla utställningsplatser mellan kl. 12-16 följande datum: 11, 12, 18 och 19 september.

Virpi Vesanen-Laukkanen (FI) har skapat en installation i bussen Pitsibussi/Spetsbuss. Tre korta filmer av Mårten Nilsson (SE) and koreograf Gunilla Heilborn (SE) Henrik Vikman-triologin kommer att visas under bussfärden.

Hållplatser och tider:

Bilder: 

Bus Tour

in

The bus will run between all the venues 12-4 pm on the following dates: 11, 12, 18 and 19 September.

Routes and times:

11,12 september
Route: Tjärhovsplan - Mynttorget - HV galleri - Mynttorget - Tjärhovsplan
Departs Tjärhovsplan: 13.00, 15.00
Departs HV: 14.15, 16.00

18, 19 september
Route: Tjärhovsplan - Mynttorget - Högbergsgatan - Tjärhovsplan
Departs Tjärhovsplan: 12.00, 13.40, 15.10
Departs Högbergsgatan/Repslagargatan: 13.15, 14.55
 

A bus will provide an easy, comfortable way of seeing all the exhibtions and will run between all the venues 12-4 pm on the following dates: 11, 12, 18 and 19 September.

Virpi Vesanen-Laukkanen (FI) has created an installation in the bus Pitsibussi/Spetsbuss/The Crochet Line. Three short  films by Swedish filmmaker Mårten Nilsson and choreographer Gunilla Heilborn (The Herman Wiklund Triolgy) will also be shown.

Pitsibussi /Spetsbuss/The Crochet Line

Pitsibussi/Spetsbuss/The Crochet Line creates positive feelings that connect to everyday life. Travelling by bus is a smart climate choice and millions of people each day use this form of travel. The aim is to elucidate joy, colour and humour that are so often lost in daily travel.

With playfulness and nostalgia, passengers can be activated and enticed to communicate with one another or get in touch with their memories. The installation in the bus is based on crocheted table cloths acquired at flea markets.

In her art, Virpi Vesanen-Laukkanen plays with and parodies, in a kind way, images and myths about femininity. People of all ages find it easy to approach her fairy tale-like artworks. Virpi Vesanen-Laukkanen lives and works in Helsinki.

Curators: Inger Bergström, Lotte Nilsson-Välimaa and Maria Sandstig (SE).

Inger Bergström
Using the potency of textile techniques and the materials’ inherent references is what characterises her work. The focus is often on the three-dimensional and the spatial in which textile is employed as a kind of building material. Inger Bergström was educated at Konstfack, Univeristy of Art, Crafts and Design, Stockholm where she is professor.

Maria Sandstig
Identity and alienation are recurring issues in Maria Sandstig’s work, with the starting-point in the private. The materials vary according to themes, spaces and contexts. She has pursued several collaborations with colleagues. A rewarding and exciting one is her conversations with a landscape architect about play, with the focus on children’s and young people’s places for play in public space. This resulted in a play sculpture for Vitabergsparken, Stockholm. Maria Sandstig was educated at Umeå Academy of Fine Arts.

Lotte Nilsson-Välimaa
Educated at Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design Stockholm, in textiles and sculpture. Introducing something of the private into the public is a red thread in her work. In her photo and material based work, the human being appears to be engaged in an activity. Collaborations in various constellations of artists are ongoing in parallel to her own activities.

Mårten Nilsson and Gunilla Heilborn / Henrik Vikman-trilogin (The Henrik Vikman Trilogy)

The filmmaker Mårten Nilsson and the choreographer Gunilla Heilborn show The Henrik Vikman Trilogy that comprises the short films Henrik Vikman berättar, Rewind and Sportstugan. A cinematographic scoop about a mysterious tamer that was last seen with a group of lost visitors in the vicinity of Åtjärn. Of the three films, Rewind is perhaps the one that best references the theme of the exhibition – people move in patterned rooms, everyday events and sentences are repeated over and over again. http://vimeo.com/11617773
Mårten Nilsson is an experienced filmmaker and director of short films. He also edits, photographs and produces other people’s films. His own films include: Sportstugan (nominated for the Guldbagge award for best short film in 2005) and Hur man gör (winner of the 2007 Guldbagge award for best short film). His latest film, Alaska, has been screened at numerous festivals both nationally and internationally.
 
The choreographer Gunilla Heilborn’s works have been presented at, among others, Moderna Dansteatern, Norrlandsoperan and Dansens Hus, where she was the inhouse choreographer in 2007. Films are often an integrated part of the performaces, most recently the short film Alaska for the performance with the same title for Göteborgsoperan.
 
Curator: Katarina Wiklund (SE)
has taken an interest in artistic depictions and processes in various public places, including theatre and film. In her work one can trace an interest in patterns and architecture, often a play with scales and preferably projects in collaboration with other disciplines. She is currently working with an art project for Psykiatrins Hus in Uppsala and with costumes for Skånes Dansteater.
 
The Henrik Vikman Triology is distributed by Filmform The Art Film & Video Archive www.filmform.com

 

Bilder: 

Busstur - Pressmaterial

in

Med vår gratisbuss kan ni på ett enkelt, smidigt sätt se alla utställningar. Bussen kommer att gå mellan alla utställningsplatser mellan kl. 12-16 följande datum: 11, 12, 18 och 19 september.

Virpi Vesanen-Laukkanen (FI) har skapat en installation i bussen, Pitsibussi/Spetsbuss.

Tre korta filmer av Mårten Nilsson (SE) och koreograf Gunilla Heilborn (SE) Herman Wiklund-triologin kommer att visas under bussfärden.

Prenumerera på innehåll

Pils Design