Öppen syjunta

Öppen syjunta

Öppen syjunta

HV Galleri, Djurgårdsslätten 82-84, Stockholm

Vernissage 11 september kl 11.00-16.00

Workshops: Stitching together 12 september kl 11.00-16.00

Förhandsanmälan till info@misplay.se

Open Sewing Circle l, Many,Many 13 september kl 11.00-16.00.

Förahandsanmälan till elecarpenter@gmail.com

Open Sewing Circle ll, Embroidered Digital Commons 14 september kl 11.00-16.00.

Förhandsanmälan till elecarpenter@gmail.com

Seminarium 13 september kl 18.00 med Ele Carpenter, Kristina Lindström och Åsa Ståhl. Språk: Engelska

Utställning pågår i galleriets fönster 28 augusti - 3 oktober.

http://www.hv-atelje.com/

www.open-source-embroidery.org.uk/EDC.htm

www.misplay.se

Många konstnärer understryker förbindelsen mellan textilt hantverk och digital teknik. Kabel, tråd och garn är förmedlare och bärare av  berättelser och sammanhang.

Den traditionella syjuntans sociala öppenhet återskapas i elektroniska nätverk där kommunikationen sker via fri programvara och öppen källkod. Utifrån dessa förutsättningar inbjöd konstnärerna Ele Carpenter (UK), Kristina Lindström och Åsa Ståhl (SE) till öppen syjunta i HV Galleri. Handens arbete kombinerades med samtal kring nätverk och kommunikation.

I anslutning till detta ordnades ett seminarium med deltagande av konstnärerna.

Deltagande konstnärer

Ele Carpenter Ph. D. (UK) är konstnär, forskare och curator. I sin forskning undersöker hon sambandet mellan konstnärlig aktivism och nyare media. I sin verksamhet använder hon sig av hantverkets och handarbetets potential som social aktivitet och konstnärligt medium. Som curator har hon skapat utställningen Open Source Embroidery på Bidmuseet i Umeå och Museum of Craft and Folk Art i San Francisco 2009-10.

Carpenter tar bokstavligen upp trådar. Hon binder ihop och knyter an till andra som vidareutvecklat det textila hantverkets och den digitala teknikens och kommunikationens gemensamma historia. Carpenter presenterar två workshops som en del av sitt pågående projekt Open Source Embroidery.

Kristina Lindström och Åsa Ståhl (SE) är konstnärer och doktorander vid K3, Malmö högskola. De återkommer i sitt gemensamma arbete till frågor kring gränser och relationen mellan offentligt/privat, digitalt/analogt, långsamt/snabbt, flyktigt/bestående, tradition/nytänkande, hand/maskin.

Till HV Galleri medförde de en symaskin avsedd för broderi av sms-meddelanden. De möten som uppstod i HV Galleri och de erfarenheter som gjordes kommer att ingå i deras gemensamma avhandlingsarbete. Arbetstiteln är Gemensamt kunskapande i och genom vardagligt berättande  och rör sig kring nya medier, kommunikation, offentlighet och  gestaltningsformer.

Program

Lördag 11 september 12.00-16.00. Vernissage i HV Galleri

Söndag 12 september 12.00 -16.00. Stitching Together

Stitching together är en syjunta där deltagare bjuds in att brodera sms som de har i sina mobiltelefoner. Dessa korta, ofta flyktiga meddelanden görs beständiga genom broderiet och sätts även samman i ett lapptäcke som växer till sig under forskningsprojektets gång. Det möte som sker i HV Galleri och de erfarenheter som görs kommer att ingå i deras gemensamma avhandlingsarbete. 

Måndag 13 september 12.00–16.00. Many:Many Sewing Network
Syjuntan (The Sewing Circle) är ett öppet forum för individuell och kollektiv kreativitet, utbyte av idéer och berättelser som formar livets sociala nät. Ett nav av aktiviteter som förenar nätverk av amatörer och professionella förbundna av 6 graders separation.

”1:Many” är ett proportionellt förhållande för en nätverkstopologi som betecknar ett centraliserat nätverk där en person sänder till många människor, i likhet med traditionella medier som radio och television. Bertolt Brecht i The Radio as an Apparatus of Communication (1932) menade att radioapparater borde användas både som sändare och som mottagare, så att folk kunde producera och inte enbart konsumera kultur and information. Detta ”Many:Many”-nätverk gör att folk kan sända till många personer, vilket Paul Baran 1964 beskrev som ett distribuerat nätverk. Baran ansåg att distribuerade kommunikationsnätverk kunde stå emot kärnvapenattacker och sammanbrott i enskilda förbindelser. I dag utgör internet en viktig del av våra sociala och kommunikativa nätverk, vilket har minskat avstånden mellan gemenskaper och kontinenter.

I det här nätverket bjuds grupper in för att dela med sig av sina berättelser och idéer, och för att brodera sina sociala nätverkstopologier genom en myriad förbindelser för att skapa ett Many:Many-broderat nät av människor och idéer.

Måndag 13 september 18.00. Seminarium i HV Galleri
Seminariet tar upp syjuntan och handarbetet som kommunikationslänk och social förändringsfaktor. Den traditionella syjuntan sätts i relation till nyare former av aktivism i stadsrummet och på Internet.

Handarbetets omvärdering från hantverksutövning i en dold offentlighet till kommunikation på en elektronisk allmänning diskuteras av Ele Carpenter, Kristina Lindström och Åsa Ståhl. Vilka ämnen avhandlas och vilken kunskap produceras och förmedlas i denna allt öppnare offentlighet där broderiet, märkduken, stickningen, symaskinen, mobiltelefonen ofta hanteras jämsides och samtidigt ?

Tisdag 14 september 12.00–16.00. Embroidered Digital Commons (Gift)
Embroidered Digital Commons är baserat på språket i Concise Lexicon of/for the Digital Commons skapat av Raqs Media Collective (2003). Det kompletta lexikonet är en guide över de inbördes förhållandena mellan sociala, digitala och materiella rum. Det väver samman ett framväxande gemensamt språk som är både poetiskt och informativt. Den decentraliserade broderade versionen av lexikonet är ett praktiskt sätt att närläsa och diskutera texten och dess nuvarande innebörd. Varje term är vald i relation till det specifika sammanhang där den producerats genom grupp-workshops och konferenser. De 26 termerna i lexikonet är: Access, Bandwidth, Code, Data, Ensemble, Fractal, Gift, Heterogeneous, Iteration, Kernal, Liminal, Meme, Nodes, Orbit, Portability, Quotidian, Rescension, Site, Tools, Ubiquity, Vector, Web, Xenophilly, Yarn, och Zone. Till denna workshop bjuds personer in för att bilda en sy-studiegrupp för att brodera en term från lexikonet.

Digital Commons handlar om hur det digitala är gemensamt för alla, och vad det innebär för det digitala att vara gemensamt ägt, gemensamt använt och tillgängligt. Men, i likhet med gemensamma betesmarker, så kräver det gemensamma en överenskommelse om vissa principer. Idén om det gemensamma har blivit synonymt med digitala medier genom diskursen om fria och öppen källkods-programvaror och creative commons-licenser. Digital Commons är ett svar på internets inneboende klippa-och-klistra-reproducering av digitala koder, skriptspråk och filer, och de kulturella former som de stöder. Istället för att försöka lägga beslag på mark eller begränsa tillgången, bjuder det gemensamma in till öppet deltagande i produktionen av idéer och kultur. Där kultur inte är något du köper utan något du gör.

Curator: Margareta Klingberg (SE)
Klingberg är bildkonstnär och abetar med textil, text och fotografi. Hon visade  utställningen On the Move på Norrbottens museum i Luleå 21 augusti-29 september 2010. I ett längre konstptojekt har hon följt gästarbetande bärplockare och deras pendelrörelser mellan Norrlands inland och hemländerna Thailand, Polen, Litauen, Ukraina. Med foton, objekt och video skildras deras tillvaro. Hon arbetar med en bok om dessa återkommande migranter. Klingberg deltog också i utställningen Kvinnor och Krig på Härnösands konsthall 11 september-10 oktober 2010. Hon är medarbetare i konsttidingen på nätet Volym. www.volym.info.

Bilder: 

Öppen syjunta - workshop Open Sewing Circle II, Embroidered Digital Commons

2010-09-14 11:00

HV Galleri, Djurgårdsslätten 82-84, Stockholm

Bilder: 

Öppen syjunta - workshop Open Sewing Circle I, Many, Many

2010-09-13 11:00

HV Galleri, Djurgårdsslätten 82-84, Stockholm

Syjuntan (The Sewing Circle) är ett öppet forum för individuell och kollektiv kreativitet, utbyte av idéer och berättelser som formar livets sociala nät. Ett nav av aktiviteter som förenar nätverk av amatörer och professionella förbundna av 6 graders separation.

I sin första workshop utgår Ele Carpenter från den amerikanske forskaren Paul Barans diagram för kommunikation och spridning av information..

Bilder: 

Öppen syjunta - Vernissage

2010-09-11 11:00

HV Galleri, Djurgårdsslätten 82-84, Stockholm

Bilder: 

Öppen syjunta - workshop Stitching together

2010-09-12 11:00

HV Galleri, Djurgårdsslätten 82-84, Stockholm

Bilder: 

Öppen syjunta - Pressmaterial

Många konstnärer understryker förbindelsen mellan textilt hantverk och digital teknik. Kabel, tråd och garn är förmedlare och bärare av  berättelser och sammanhang.

Den traditionella syjuntans sociala öppenhet återskapas i elektroniska nätverk där kommunikationen sker via fri programvara och öppen källkod. Utifrån dessa förutsättningar inbjuder tre  konstnärer till öppen syjunta i HV Galleri. Handens arbete kombineras med samtal kring nätverk och kommunikation.

I anslutning till detta ordnas ett seminarium med deltagande av konstnärerna och Louise Waldén, fil dr, kvinnohistoriker.

Deltagande konstnärer och forskare: Ele Carpenter, fil dr., (UK), Louise Waldén, fil dr., (SE), Kristina Lindström (SE), Åsa Ståhl (SE).

Curator: Maragareta Klingberg (SE)

Open Sewing Circle

Open Sewing Circle

Location: HV Galleri, Handarbetets vänner (Association of Friends of Textile Art), Djurgårdsslätten 82-84, Stockholm

Opening: 11 September 11 am-4 pm

Workshops: Stitching together 12 September 11 am-4 pm

Open Sewing Circle I, Many, Many,
13 September 11 am-4 pm

Open Sewing Circle II, Embroidered Digital Commons, 14 September 11 am-4 pm

Seminar: 13 September 6 pm with Ele Carpenter, Kristina Lindström, Åsa Ståhl, Louise Waldén

The exhibition may be viewed in the gallery's display window 28 August-3 October

http://www.hv-atelje.com/

www.open-source-embroidery.org.uk/EDC.htm

www.misplay.se

Many artists emphasize the connection between textiles and digital technique. Cable, thread and wool mediate stories and contexts.

The traditional sewing circle’s social openness is recreated in electronic networks using freeware and open source codes. Based on these conditions three artists will hold open sewing circles at HV Gallery. Handwork is combined with discussions about networks and communication.

In connection with the project a seminar will be held with the participating artists and Louise Waldén Ph.D., (SE), womens historian.

Participating artists and researchers:

Ele Carpenter Ph.D., (UK), is an artist, researcher and curator. In her research she explores the connection between artistic activism and newer media. In her practise she utilises the potential of craft and handwork as social activity and artistic medium. She has curated the exhibition Open Source Embroidery at BildMuseet in Umeå and at the Museum of Craft and Folk Art in San Francisco 2009-10. Carpenter literally picks up threads. She binds together and connects to others who have developed the common history of textile craft, digital technique and communication.

Ele Carpenter will present two workshops as part of her ongoing Open Source Embroidery project:

Monday 13 September 12–4 pm. Many:Many Sewing Network
The Sewing Circle is an open forum for individual and collective creativity, sharing ideas and stories forming the social fabric of life. A hub of activity combining amateur and professional networks connected through 6 degrees of separation.

‘1:Many’ is a ratio for a network topology that describes a centralized network, where one person broadcasts to many people, like traditional media such as radio and television. Bertolt Brecht in The Radio as an Apparatus of Communication (1932) called for the radio apparatus to be used as a transmitter as well as a receiver, enabling people to become producers and not just consumers of culture and information. This ‘Many:Many’ network model enables many people to broadcast to many people, and was illustrated by Paul Baran in 1964 as a distributed network. Baran saw the potential of a distributed communications network to withstand nuclear attack, or a breakdown in any single connection. Today the Internet forms an important part of our social and communication networks collapsing and extending distance between communities and across continents.

In this workshop groups are invited to share their stories and ideas, and to stitch their social network topologies through a myriad of connections to produce a Many:Many embroidered net of people and ideas.

Tuesday 14 September 12–4 pm. Embroidered Digital Commons (Gift).
The ‘Embroidered Digital Commons’ is based on the crafted language of the Concise Lexicon of/for the Digital Commons by the Raqs Media Collective (2003). The full lexicon is an A-Z of the interrelationship between social, digital and material space. It weaves together an evolving language of the commons which is both poetic and informative. The decentralised embroidered version of the Lexicon is a practical way of close-reading and discussing the text and it's current meaning. Each term is chosen in relation to the specific context of its production through group workshops and conferences. The 26 terms in the lexicon are: Access, Bandwidth, Code, Data, Ensemble, Fractal, Gift, Heterogeneous, Iteration, Kernal, Liminal, Meme, Nodes, Orbit, Portability, Quotidian, Rescension, Site, Tools, Ubiquity, Vector, Web, Xenophilly, Yarn, and Zone. This workshop invites people to form a sewing study group to stitch a term from the lexicon.

The Digital Commons concerns how the digital is common to all, and what it means for the digital to be commonly owned, commonly accessed or available. But, like common grazing lands, commons require agreement on certain principles. The idea of the commons has become synonymous with digital media through the discourse surrounding free and open source software and creative commons licensing. The Digital Commons is a response to the inherent 'copy n paste' reproducibility of digital codes, scripts and files, and the cultural forms that they support. Instead of trying to claim ground or restrict access, the commons invites open participation in the production of ideas and culture. Where culture is not something you buy, but something you do.

Kristina Lindström and Åsa Ståhl (SE) are artists and doctoral candidates at K3, Malmö University. In their joint research they oftern return to questions dealing with borders and the relation between public/private, digital/analogue, fast/slow, fleeting/long-lasting, tradition/innovation, hand/machine.

Stitching together is a sewing circle in which the participants are invited to embroider a text message from their mobile phones. These brief, often fleeting messages are made more long-lasting through embroidery and are also put together into a patchwork that grows during the research project. What happens during the encounters at the HV gallery and the experiences gained will become a part of their joint doctoral dissertation. The working title is Gemensamt kunskapande i och genom vardagligt berättande (Communal knowledge creation in and through everyday storytelling) and deals with new media, communication, publicity and depiction forms. 

Louise Waldén, Ph. D., (SE) is a womens historian and researcher. Her doctoral dissertation was titled Genom symaskinens nålsöga: teknik och social förändring i kvinnokultur och manskultur (Through the eye of the sewing machine needle: technique and social transformation in womens culture and mans culture) in 1990. She has researched embroidery, handwork and sewing circles as a form of hidden in womens public domain and the mediation of knowledge. She was co-editor of Den feminia textilen: makt och monster (The Feminine Textile: power and pattern) that was published by the Nordic museum in 2005. Waldén wrote the lyrics to one of the women’s movements most well-known songs Innerst inne är du en riktig kvinna, Louise (Deep inside you are a real woman, Louise) that was interpreted by Marie Selander on the the album Sånger om kvinnor (Songs about Women) in 1971.

Curator: Margareta Klingberg (SE)
Klingberg is a visual artist who works with textile, text and photography. Her exhibition On the Move is currently on at Norrbottens Museum in Luleå (21 August–19 September). In this long-term art project she has followed guest working berry pickers and their pendular movements inner Norrland and their home countries: Thailand, Poland, Lithuania and the Ukraine. Their lives are portrayed in photographs, objects and videos. Klingberg also participates in the exhibition Kvinnor och Krig (Women and War) at Härnösands Konsthall, 11 September–10 October. She is a contributing editor of the Internet art magazine Volym. www.volym.info.

Bilder: 
Prenumerera på innehåll

Pils Design