Öppen syjunta

Öppen syjunta

HV Galleri, Djurgårdsslätten 82-84, Stockholm

Vernissage 11 september kl 11.00-16.00

Workshops: Stitching together 12 september kl 11.00-16.00

Förhandsanmälan till info@misplay.se

Open Sewing Circle l, Many,Many 13 september kl 11.00-16.00.

Förahandsanmälan till elecarpenter@gmail.com

Open Sewing Circle ll, Embroidered Digital Commons 14 september kl 11.00-16.00.

Förhandsanmälan till elecarpenter@gmail.com

Seminarium 13 september kl 18.00 med Ele Carpenter, Kristina Lindström och Åsa Ståhl. Språk: Engelska

Utställning pågår i galleriets fönster 28 augusti - 3 oktober.

http://www.hv-atelje.com/

www.open-source-embroidery.org.uk/EDC.htm

www.misplay.se

Många konstnärer understryker förbindelsen mellan textilt hantverk och digital teknik. Kabel, tråd och garn är förmedlare och bärare av  berättelser och sammanhang.

Den traditionella syjuntans sociala öppenhet återskapas i elektroniska nätverk där kommunikationen sker via fri programvara och öppen källkod. Utifrån dessa förutsättningar inbjöd konstnärerna Ele Carpenter (UK), Kristina Lindström och Åsa Ståhl (SE) till öppen syjunta i HV Galleri. Handens arbete kombinerades med samtal kring nätverk och kommunikation.

I anslutning till detta ordnades ett seminarium med deltagande av konstnärerna.

Deltagande konstnärer

Ele Carpenter Ph. D. (UK) är konstnär, forskare och curator. I sin forskning undersöker hon sambandet mellan konstnärlig aktivism och nyare media. I sin verksamhet använder hon sig av hantverkets och handarbetets potential som social aktivitet och konstnärligt medium. Som curator har hon skapat utställningen Open Source Embroidery på Bidmuseet i Umeå och Museum of Craft and Folk Art i San Francisco 2009-10.

Carpenter tar bokstavligen upp trådar. Hon binder ihop och knyter an till andra som vidareutvecklat det textila hantverkets och den digitala teknikens och kommunikationens gemensamma historia. Carpenter presenterar två workshops som en del av sitt pågående projekt Open Source Embroidery.

Kristina Lindström och Åsa Ståhl (SE) är konstnärer och doktorander vid K3, Malmö högskola. De återkommer i sitt gemensamma arbete till frågor kring gränser och relationen mellan offentligt/privat, digitalt/analogt, långsamt/snabbt, flyktigt/bestående, tradition/nytänkande, hand/maskin.

Till HV Galleri medförde de en symaskin avsedd för broderi av sms-meddelanden. De möten som uppstod i HV Galleri och de erfarenheter som gjordes kommer att ingå i deras gemensamma avhandlingsarbete. Arbetstiteln är Gemensamt kunskapande i och genom vardagligt berättande  och rör sig kring nya medier, kommunikation, offentlighet och  gestaltningsformer.

Program

Lördag 11 september 12.00-16.00. Vernissage i HV Galleri

Söndag 12 september 12.00 -16.00. Stitching Together

Stitching together är en syjunta där deltagare bjuds in att brodera sms som de har i sina mobiltelefoner. Dessa korta, ofta flyktiga meddelanden görs beständiga genom broderiet och sätts även samman i ett lapptäcke som växer till sig under forskningsprojektets gång. Det möte som sker i HV Galleri och de erfarenheter som görs kommer att ingå i deras gemensamma avhandlingsarbete. 

Måndag 13 september 12.00–16.00. Many:Many Sewing Network
Syjuntan (The Sewing Circle) är ett öppet forum för individuell och kollektiv kreativitet, utbyte av idéer och berättelser som formar livets sociala nät. Ett nav av aktiviteter som förenar nätverk av amatörer och professionella förbundna av 6 graders separation.

”1:Many” är ett proportionellt förhållande för en nätverkstopologi som betecknar ett centraliserat nätverk där en person sänder till många människor, i likhet med traditionella medier som radio och television. Bertolt Brecht i The Radio as an Apparatus of Communication (1932) menade att radioapparater borde användas både som sändare och som mottagare, så att folk kunde producera och inte enbart konsumera kultur and information. Detta ”Many:Many”-nätverk gör att folk kan sända till många personer, vilket Paul Baran 1964 beskrev som ett distribuerat nätverk. Baran ansåg att distribuerade kommunikationsnätverk kunde stå emot kärnvapenattacker och sammanbrott i enskilda förbindelser. I dag utgör internet en viktig del av våra sociala och kommunikativa nätverk, vilket har minskat avstånden mellan gemenskaper och kontinenter.

I det här nätverket bjuds grupper in för att dela med sig av sina berättelser och idéer, och för att brodera sina sociala nätverkstopologier genom en myriad förbindelser för att skapa ett Many:Many-broderat nät av människor och idéer.

Måndag 13 september 18.00. Seminarium i HV Galleri
Seminariet tar upp syjuntan och handarbetet som kommunikationslänk och social förändringsfaktor. Den traditionella syjuntan sätts i relation till nyare former av aktivism i stadsrummet och på Internet.

Handarbetets omvärdering från hantverksutövning i en dold offentlighet till kommunikation på en elektronisk allmänning diskuteras av Ele Carpenter, Kristina Lindström och Åsa Ståhl. Vilka ämnen avhandlas och vilken kunskap produceras och förmedlas i denna allt öppnare offentlighet där broderiet, märkduken, stickningen, symaskinen, mobiltelefonen ofta hanteras jämsides och samtidigt ?

Tisdag 14 september 12.00–16.00. Embroidered Digital Commons (Gift)
Embroidered Digital Commons är baserat på språket i Concise Lexicon of/for the Digital Commons skapat av Raqs Media Collective (2003). Det kompletta lexikonet är en guide över de inbördes förhållandena mellan sociala, digitala och materiella rum. Det väver samman ett framväxande gemensamt språk som är både poetiskt och informativt. Den decentraliserade broderade versionen av lexikonet är ett praktiskt sätt att närläsa och diskutera texten och dess nuvarande innebörd. Varje term är vald i relation till det specifika sammanhang där den producerats genom grupp-workshops och konferenser. De 26 termerna i lexikonet är: Access, Bandwidth, Code, Data, Ensemble, Fractal, Gift, Heterogeneous, Iteration, Kernal, Liminal, Meme, Nodes, Orbit, Portability, Quotidian, Rescension, Site, Tools, Ubiquity, Vector, Web, Xenophilly, Yarn, och Zone. Till denna workshop bjuds personer in för att bilda en sy-studiegrupp för att brodera en term från lexikonet.

Digital Commons handlar om hur det digitala är gemensamt för alla, och vad det innebär för det digitala att vara gemensamt ägt, gemensamt använt och tillgängligt. Men, i likhet med gemensamma betesmarker, så kräver det gemensamma en överenskommelse om vissa principer. Idén om det gemensamma har blivit synonymt med digitala medier genom diskursen om fria och öppen källkods-programvaror och creative commons-licenser. Digital Commons är ett svar på internets inneboende klippa-och-klistra-reproducering av digitala koder, skriptspråk och filer, och de kulturella former som de stöder. Istället för att försöka lägga beslag på mark eller begränsa tillgången, bjuder det gemensamma in till öppet deltagande i produktionen av idéer och kultur. Där kultur inte är något du köper utan något du gör.

Curator: Margareta Klingberg (SE)
Klingberg är bildkonstnär och abetar med textil, text och fotografi. Hon visade  utställningen On the Move på Norrbottens museum i Luleå 21 augusti-29 september 2010. I ett längre konstptojekt har hon följt gästarbetande bärplockare och deras pendelrörelser mellan Norrlands inland och hemländerna Thailand, Polen, Litauen, Ukraina. Med foton, objekt och video skildras deras tillvaro. Hon arbetar med en bok om dessa återkommande migranter. Klingberg deltog också i utställningen Kvinnor och Krig på Härnösands konsthall 11 september-10 oktober 2010. Hon är medarbetare i konsttidingen på nätet Volym. www.volym.info.

Bilder: 
Öppen syjunta, tre workshops i HV Galleri, september 2010
Kristina Lindström, Åsa Ståhl, Stitching Together, kollektivt maskinbroderi, work in progres, detalj
Embroidered Digital Commons, workshop i HV Galleri med Ele Carpenter, 14 september 2010
Öppen syjunta, tre workshops i HV Galleri, september 2010
Embroidered Digital Commons, workshop med Ele Carpenter, HV Galleri 14 september 2010
Kristina Lindström, Åsa Ståhl, Stitching Together, work in progress i HV Galleri
Kristina Lindström, Åsa Ståhl, Stitching Together, kollektivt maskinbroderi, detalj
Ele Carpenter, Embroidered Digital Commons, workshop i HV Galleri, vernissage 11 september
Ele Carpenter,2010,Baran Diagram,broderi på duk, detalj
Many,Many, workshop i HV Galleri med Ele Carpenter, 14 september 2010
Many,Many, workshop i HV Galleri med Ele Carpenter, 14 september 2010
Embroidered Digital Commons, workshop i HV Galleri 14 september

Pils Design