10 Points of Departure

10 Points of Departure

10 Points of Departure

Vernissage: lördag 11 september, 12-17

Studio 44, Tjärhovsgatan 44 B, 1 tr, Stockholm

Öppettider: ons-fre 12-18, lör-sön 12-16. Fri entré

http://www.studio44.se/

10 Points of Departure - tio utgångspunkter. Utställningen riktar fokus mot en yngre generation konstnärer som i sina verk berättar om skilda sätt att förhålla sig till materialets betydelse.

Material och metoder kan här komma in på vitt skilda vis så som bärare av olika innebörder och uttryck, ett användande av materialet som motiv, en fenomenologisk studie av ett material eller konstnärliga strategier där materialet är en utgångspunkt.

De tio utställarna är alla relativt nyligen utexaminerade från konsthögskolornas kandidat- eller magisterprogram.

Deltagande konstnärer: Maria Quarfordt Brising (SE), Helga Sif Gudmundsdottir (IS), Erik Hellsten (SE), Karl David Larsson (SE), Anna Linder (SE), Ingela Nilsson (SE), Lisa Petrelius (SE), Disa Rytt (SE), Kirsti Willemse (NO), Melina Ånstrand (SE).

Maria Quarfordt Brising
född 1978 i Kristinehamn, bor och arbetar i Vänersborg. Magisterexamen 2008 från konsthögskolan Valand, Göteborg.
Visar verket The end is near again, en installation av materiella och monumentala teckningar.
www.mariaqb.com

Helga Sif Gudmundsdottir
född 1974 i Reykjavik, bor och arbetar nu i Stockholm. Masterexamen 2009 från Konstfack och tidigare en kandidatexamen från konsthögskolan i Reijkavik.
Verket Images of Time består av en ljudinstallation och en fotoserie; material möter träd och natur, fysiska och temporära händelser tar plats i omgivningen. 

Erik Hellsten
född 1982 i Stockholm, bor och arbetar i Stockholm. Kandidatexamen 2009 från Konstfack.
Broderi möter juridik i en kafkaliknande installation, en fortsättning av det tidigare verket Lawsuit in progress.
www.dengodatisdagen.se

Karl David Larsson
född 1981 i Uppsala, bor och studerar i Stockholm. Kandidatexamen 2010 från Konsthögskolan.
Installationen I´ve been collecting yarn for some time now är en samling, inventering, men också ett upplyftande av garnets fysiska materiella gestalt och egenskap.
www.karldavidlarsson.com

Anna Linder
född 1967 i Storuman. Bor och arbetar i Stockholm. Magisterexamen i ljudkonst 2010 från Dramatiska Institutet. Videoverket 13 Related Sewing Machines ingår i ett större arbete med titeln I Can't Hear The Sound of Your Sewing Machine Anymore. Arbetet är en hyllning till mor, mormor och alla kvinnor som ständigt har dåligt samvete för att de inte räcker till.
www.annalinder.se

Ingela Nilsson
född 1979 i Falun. Bor och arbetar i Stockholm. Magisterexamen 2008 från Konstfack.
Verket Behind the Curtains är en tolkning och iscensättning av ett hem och ett beteende. Material och teckningar som avbildar, växer in och utöver rumsligheter.

Lisa Petrelius
född 1982 i Stockholm. Bor och arbetar i Stockholm. Masterexamen 2009 från Konstfack.
Improvisation no 2 är en panoramabild på gränsen mellan representation och abstraktion. Ett monotont görande upprepas, till synes utan mål och mening, en drömsk bild uppstår.

Disa Rytt
född 1984 i Lidköping. Bor och arbetar i Stockholm och Visby. Kandidatexamen 2009 från Konsthögskolan i Stockholm.
I de två målningarna Babe och Utan titel lyfts motivens känslomässiga såväl som materiella laddning fram.
www.disarytt.se

Kirsti Willemse
född 1985 i Oslo. Bor och arbetar i Oslo. Kandidatexamen 2010 från Konsthögskolan i Oslo.
I objekt uppmärksammas begreppsliga gränsland och textila tillblivelsemetoder. Genom att arbeta med textil både som ett material och metaforiskt, utforskas textilens konceptuella potential. 

Melina Ånstrand
född 1979 i Stockholm. Bor och arbetar i Stockholm. Magisterexamen 2009 från Konstfack.
Mentala tillstånd blir till fysiska handlingar i videoverket State of Mind; rörelse i rum, material mot kropp, kropp mot rum. I ett annat verk står den vävda handduken i fokus; ett domestikt hantverk eller ett skulpturalt objekt?

Curatorer: Inger Bergström och Lotte Nilsson-Välimaa (SE).

Inger Bergström
Att använda textila teknikers laddningar och materialets inneboende referenser är genomgående i Inger Bergströms arbete. Fokus ligger ofta på det tredimensionella och rumsliga där textil används som ett slags byggmaterial. Inger Bergström är utbildad på Konstfack där hon också nu är verksam som professor.

Lotte Nilsson-Välimaa
Utbildad på Konstfack i Stockholm inom textil och skulptur. Att föra in något av det privata i det offentliga är en röd tråd i Lotte Nilsson-Välimaas verk. I hennes foto- och materialbaserade verk framstår människan upptagen i en aktivitet. Samverkan i olika konstellationer av konstnärer pågår parallellt med den egna verksamheten. www.darkpink.se

Images: 

10 Points of Departure - Pressmaterial

10 Points of Departure - tio utgångspunkter. Utställningen riktar fokus mot en yngre generation konstnärer som i sina verk berättar om skilda sätt att förhålla sig till materialets betydelse.

Material och metoder kan här komma in på vitt skilda vis så som bärare av olika innebörder och uttryck, ett användande av materialet som motiv, en fenomenologisk studie av ett material eller konstnärliga strategier där materialet är en utgångspunkt.

De tio utställarna är alla relativt nyligen utexaminerade från konsthögskolornas kandidat- eller magisterprogram.

Deltagande konstnärer: Maria Quarfordt Brising (SE), Helga Sif Gudmundsdottir (IS), Erik Hellsten (SE), Karl David Larsson (SE), Anna Linder (SE), Ingela Nilsson (SE), Lisa Petrelius (SE), Disa Rytt (SE), Kirsti Willemse (NO), Melina Ånstrand (SE).

Curatorer: Inger Bergström och Lotte Nilsson-Välimaa

10 Points of Departure - Vernissage

2010-09-11 12:00

Välkommen till vernissage

Studio 44, Tjärhovsgatan 44 B, 1 tr, Stockholm
Öppettider: ons-fre 12-18, lör-sön 12-17
http://www.studio44.se/

Efter öppningen kl. 17 kommer konstnärerna Virpi Vesanen och Emese Benczur att hålla artist talks i galleriet. För mer information om konstnärerna se under "Busstur" och "Situated". Därefter följer Hugger Muggers performance A piece of elastic. För mer information om gruppen se under "Situated".

10 Points of Departure

10  Points of Departure

Opening: Saturday 11 September, 12-5 pm

Location: Studio 44, Tjärhovsgatan 44 B, 1st floor, Stockholm

Opening hours: Wed-Fri 12-6 pm, Sat-Sun 12-4 pm. Free admission.

http://www.studio44.se/

10 Points of Departure. The exhibition focuses on a younger generation of artists who, in different ways, relate to the meaning of materials. Materials and methods may be utilised as bearers of meaning of different contents and expressions, a way of employing material as motive, a phenomenological study of a material or artistic strategies where material is the point of departure.

The ten exhibitors are all recent graduates from various art academies in the Nordic countries.

Participating artists: Maria Quarfordt Brising (SE), Helga Sif Gudmundsdottir (IS), Erik Hellsten (SE), Karl David Larsson (SE), Anna Linder (SE), Ingela Nilsson (SE), Lisa Petrelius (SE), Disa Rytt (SE), Kirsti Willemse (NO) and Melina Ånstrand (SE).

Curators: Inger Bergström and Lotte Nilsson-Välimaa (SE)

Presentations

Maria Quarfordt Brising
Born in1978 in Kristinehamn. Lives and works in Vänersnäs. MA, Valand School of Fine Arts, Göteborg,  2008.
The end is near again, an installation of  monumental drawings.
www.mariaqb.com

Helga Sif Gudmundsdottir
Born in 1974 in Reijkavik. Lives and works in Stockholm. MA, Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm, 2009. BA, Iceland Academy of the Arts.
Images of Time comprises a series of photographic works in which material encounters trees and nature, physical and occasional acts occur in the surroundings, and a sound installation.

Erik Hellsten
Born in 1982 in Stockholm. Lives and works in Stockholm. BA, Konstfack, University College of Arts Crafts and Design, Stockholm, 2009.
Embroidery encounters the law in a Kafaesque installation, a continuation of the earlier work Lawsuit in Progress.
www.dengodatisdagen.se

Karl David Larsson
Born in 1981 in Uppsala. Lives and works in Stockholm. BA, The Royal Institute of Art, Stockholm, 2010.
Installationen I´ve been collecting yarn for some time now is a collection, an inventory and also elevates the physical shape and character of the wool.
www.karldavidlarsson.com

Anna Linder
Born in 1967 in Storuman. Lives and works in Stockholm. MA in sound art from Dramatiska Institutet, University College of Film, Radio, Television and Theatre, Stockholm, 2010. The video 13 Related Sewing Machines is part of a larger work entitled I can't hear the sound of your sewing machine anymore which is a tribute to my mother, grandmother and to all the women who suffer from a constant bad conscience for not being good enough.
www.annalinder.se

Ingela Nilsson
Born in1979 in Falun. Lives and works in Stockholm.  MA, Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm, 2008.
An interpretation and a staging of a home and a form of behaviour. Material and drawings that represent, grow in and take over spaces.

Lisa Petrelius
Born in 1982 in Stockholm. Lives and works in Stockholm.  MA, Konstfack, University College of Arts, Craft and Design, Stockholm,  2009
A panoramic image between representation and abstraction. A monotonous act is repeated apparently without rhyme or reason, a dream-like image appears.

Disa Rytt
Born in 1984 in Lidköping. Lives and works in Stockholm and Visby. BA, The Royal Institue of Art, Stockholm, 2009.
In the two paintings Babe and Utan titel the emotionally charged motif and its materiality is highlighted.
www.disarytt.se

Kirsti Willemse
Born in1985 in Oslo. Lives and works in Oslo. BA, Oslo National Academy of the Arts, 2010.
In a series of objects the border between different concepts and the methods of creating textiles is explored.

Melina Ånstrand
Born in 1979 in Stockholm. Lives and works in Stockholm. MA, Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm, 2009.
Mental states become physical acts in the video State of Mind; movements in space, material against the body, body againt the space. In another work the focus is on the woven towel; a domestic handicraft or a sculptural object?

Curators:

Inger Bergström
Using the potency of textile techniques and the materials’ inherent references is what characterises her work. The focus is often on the three-dimensional and the spatial in which textile is employed as a kind of building material. Inger Bergström was educated at Konstfack, University of Art, Crafts and Design, Stockholm where she is professor.

Lotte Nilsson-Välimaa
Educated at Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design Stockholm, in textiles and sculpture. Introducing something of the private into the public is a red thread in her work. In her photo and material based work, the human being appears to be engaged in an activity. Collaborations in various constellations of artists are ongoing in parallel to her own activities.

Images: 
Syndicate content

Pils Design